ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】永樂北藏 第一百七十九冊 No. 1612《諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲》
P179n1612_p0541a01║諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲卷第八
P179n1612_p0541a02║  交融攝之曲(即四塊玉二首)
P179n1612_p0541a03║敬皈依。佛如來。喜樂光王佛如來。不思議瞿
P179n1612_p0541a04║那功德如來。寶山燈德如來。金剛真體如來。
P179n1612_p0541a05║無邊鳴勝如來。
P179n1612_p0541a06║  又
P179n1612_p0541a07║敬皈依。佛如來。無垢所生佛如來。智華寶光
P179n1612_p0541a08║明功德如來。多魔羅跋如來。提頭賴吒如來。
P179n1612_p0541a09║蓮華胎藏如來。
P179n1612_p0541a10║  無濁漏之曲(即罵玉郎二首)
P179n1612_p0541b01║南無名稱光如來。一切義現如來。天主胎藏
P179n1612_p0541b02║諸如來。梵吉祥。功德生。諸如來。
P179n1612_p0541b03║  又
P179n1612_p0541b04║南無多生燈如來。脫一切畏如來。福德燈月
P179n1612_p0541b05║諸如來。帝釋幢。金剛幢。諸如來。
P179n1612_p0541b06║  不妄變之曲(即感皇恩二首)
P179n1612_p0541b07║敬禮皈依。百光如來。寂光明王如來。師子自
P179n1612_p0541b08║在如來。雷音鳴如來。燄熾髻如來。雲精進。兩
P179n1612_p0541b09║足尊。佛如來。
P179n1612_p0541b10║  又
P179n1612_p0542a01║敬禮皈依。出生如來。大須彌留如來。無量幢
P179n1612_p0542a02║意如來。栴檀燈如來。帝釋得如來。持無礙。悉
P179n1612_p0542a03║達多。佛如來。
P179n1612_p0542a04║  離過非之曲(即採茶歌二首)
P179n1612_p0542a05║阿鯢羅。佛如來。南無功德藏如來。功德彌留
P179n1612_p0542a06║佛如來。虛空覺正佛如來。
P179n1612_p0542a07║  又
P179n1612_p0542a08║摩拏王。佛如來。南無清淨目如來。聲震吼鳴
P179n1612_p0542a09║佛如來。金剛內信佛如來。
P179n1612_p0542a10║  超密嚴之曲(即醉高歌二首)
P179n1612_p0542b01║南無大目如來。寶蓮華光如來。南無金剛智
P179n1612_p0542b02║山如來。一切大興雲如來。
P179n1612_p0542b03║  又
P179n1612_p0542b04║南無忍者如來。虛空圓光如來。南無彌留頂
P179n1612_p0542b05║王如來。一切意身諸如來。
P179n1612_p0542b06║  統眾德之曲(即石榴花二首)
P179n1612_p0542b07║敬頂禮瞿那須彌功德如來。敬頂禮一庫藏
P179n1612_p0542b08║如來。白蓮華最上威如來。度彼岸如來。天燄
P179n1612_p0542b09║如來。敬頂禮大悲師子諸如來。南無無恐怖如
P179n1612_p0542b10║來。敬頂禮可畏鳴如來。敬頂禮可畏力如來。
P179n1612_p0543a01║  又
P179n1612_p0543a02║敬頂禮無邊求那威聚如來。敬頂禮作利益
P179n1612_p0543a03║如來。常蓮華最上王如來。普端正如來。多者
P179n1612_p0543a04║如來。敬頂禮阿黎殺吒諸如來。南無那聚集
P179n1612_p0543a05║如來。敬頂禮斷語言如來。敬頂禮可畏現如
P179n1612_p0543a06║來。
P179n1612_p0543a07║  求尊勝之曲(即鬥鵪鶉二首)
P179n1612_p0543a08║敬頂禮自威如來。蓮華上王諸如來。南無可
P179n1612_p0543a09║畏燄如來。令不正意拔遊步如來。三昧印無
P179n1612_p0543a10║垢冠智光如來。南無明者如來。相嚴幢月佛
P179n1612_p0543b01║如來。無邊上光諸如來。
P179n1612_p0543b02║  又
P179n1612_p0543b03║敬頂禮主王如來。無邊際光諸如來。南無淨
P179n1612_p0543b04║足下如來。一蓋遍覆諸佛剎如來。無垢喜悅
P179n1612_p0543b05║微笑幢王如來。南無光者如來。無邊威德佛
P179n1612_p0543b06║如來。法虛空燈諸如來。
P179n1612_p0543b07║  解脫慧之曲(即齊天樂二首)
P179n1612_p0543b08║南無照顯如來。諸法吼王如來。如來華自在
P179n1612_p0543b09║如來。南無無垢犢如來。不被毀如來。泥摩耶
P179n1612_p0543b10║如來。一切無塵垢佛如來。虛空清淨如來。有
P179n1612_p0544a01║邊意香如來。寶所出如來。
P179n1612_p0544a02║  又
P179n1612_p0544a03║南無積力如來。法界智燈如來。如來。華所出
P179n1612_p0544a04║如來。南無師子力如來。已得願如來。華敷王
P179n1612_p0544a05║如來。一切無疑捨佛如來。虛空圓淨如來。眾
P179n1612_p0544a06║王劫波如來。熾盛者如來。
P179n1612_p0544a07║  依正因之曲(即紅衫子二首)
P179n1612_p0544a08║妙叫聲如來。出世間如來。佛如來。佛如來。師
P179n1612_p0544a09║子聲如來。佛如來。佛如來。南無孫陀羅如來。
P179n1612_p0544a10║  又
P179n1612_p0544b01║最上行如來。微笑威如來。佛如來。佛如來。功
P179n1612_p0544b02║德威如來。佛如來。佛如來。南無婆多耶如來。
P179n1612_p0544b03║  全十力之曲(即金蕉葉二首)
P179n1612_p0544b04║敬皈依善光如來。敬皈依香光如來。普世界
P179n1612_p0544b05║淨光如來。度光明諸佛如來。
P179n1612_p0544b06║  又
P179n1612_p0544b07║敬皈依吉祥如來。敬皈依雲聲如來。普世界
P179n1612_p0544b08║法幢如來。東方明諸佛如來。
P179n1612_p0544b09║  摧魔軍之曲(即憑欄人二首)
P179n1612_p0544b10║大雲吉祥諸如來。摩尼光明佛如來。世間行
P179n1612_p0545a01║如來。徒摩耶如來。
P179n1612_p0545a02║  又
P179n1612_p0545a03║瞿那王光諸如來。星宿莊嚴佛如來。徹無憂
P179n1612_p0545a04║如來。毘婆尸如來。
P179n1612_p0545a05║  興頓漸之曲(即天淨沙二首)
P179n1612_p0545a06║南無紫上如來。光明功德如來。如著雲衣如
P179n1612_p0545a07║來。開敷如來。敬皈依無有如來。
P179n1612_p0545a08║  又
P179n1612_p0545a09║南無淨者如來。智生功德如來。伽系多燈如
P179n1612_p0545a10║來。盧遮如來。敬皈依除畏如來。
P179n1612_p0545b01║  本起因之曲(即金菊香二首)
P179n1612_p0545b02║南無善勝戰如來。無邊智明善步行師子如
P179n1612_p0545b03║來。花火遊戲神通王如來。不搥[打-丁+業]苦行如來。
P179n1612_p0545b04║大雲清涼雷聲深隱奮迅如來。
P179n1612_p0545b05║  又
P179n1612_p0545b06║南無般若聚如來。婆伽婆帝諸世界自在如
P179n1612_p0545b07║來。諸攀緣淨無迷光如來。上方廣眾德如來。
P179n1612_p0545b08║歡喜踴躍寶孕摩尼聚王如來。
P179n1612_p0545b09║  照真體之曲(即喜秋風二首)
P179n1612_p0545b10║大震聲佛如來。普光明佛如來。智成就力王
P179n1612_p0546a01║如來。南無容者如來。
P179n1612_p0546a02║  又
P179n1612_p0546a03║不墮持佛如來。散諸憂佛如▆▆▆▆▆▆
P179n1612_p0546a04║如來。南無離伏如來。
P179n1612_p0546a05║  滅夢幻之曲(即脫布衫二首)
P179n1612_p0546a06║敬皈依智見如來。摩尼須彌勝如▆▆▆▆
P179n1612_p0546a07║奮迅如來。雲妙鼓聲王如來。
P179n1612_p0546a08║  又
P179n1612_p0546a09║敬皈依照顯如來。無垢光明藏如來。能行成
P179n1612_p0546a10║就勝如來。千世自在聲如來。
P179n1612_p0546b01║  顯因行之曲(即賀新郎二首)
P179n1612_p0546b02║敬皈依蓮華上遊戲功德如來。種種燄熾明
P179n1612_p0546b03║盛月如來。無比喻佛華功德如來。女人丈夫
P179n1612_p0546b04║蹴蹋如來。一切願度彼岸斷疑如來。法眼甚
P179n1612_p0546b05║深功德月如來。蓮華開敷功德雲如來。一切
P179n1612_p0546b06║三昧海光師子如來。一切牛受牛王如來。無
P179n1612_p0546b07║邊辯才諸如來。一切眾生應現著鎧如來。
P179n1612_p0546b08║  又
P179n1612_p0546b09║敬皈依那羅延金剛精進如來。佛華最備具
P179n1612_p0546b10║功德如來。婆伽拔底不空燄如來。普光功德
P179n1612_p0547a01║山王如來。不死甘露所生功德如來。善堅智
P179n1612_p0547a02║光燄形聚如來。下方師子奮迅根如來。南無
P179n1612_p0547a03║辯才瓔珞思念如來。拘蘇摩奮迅王如來。作
P179n1612_p0547a04║功德莊嚴如來。炎佛蓮華最上功德如來。
P179n1612_p0547a05║  決擇悟之曲(即感皇天二首)
P179n1612_p0547a06║敬頂禮喜增長如來。三千釋迦牟尼如來。一
P179n1612_p0547a07║切威如來。甘露主如來。山海慧自在通王如
P179n1612_p0547a08║來。不可說分別如來。智具如來。勇猛執持牢
P179n1612_p0547a09║仗棄捨戰鬥如來。一切佛寶高勝幢如來。寶
P179n1612_p0547a10║威德高王如來。
P179n1612_p0547b01║  又
P179n1612_p0547b02║敬頂禮世間尊如來。東方滿月光明如來。求
P179n1612_p0547b03║那輪如來。名稱意如來。三界牛王安詳行如
P179n1612_p0547b04║來。寶波頭摩步如來。普現如來。廣博金口高
P179n1612_p0547b05║勇光明幢頂如來。豐養世界寶蓮華如來。不
P179n1612_p0547b06║可壞金剛如來。
P179n1612_p0547b07║  窮疑念之曲(即烏夜啼二首)
P179n1612_p0547b08║敬皈依一切功德莊嚴如來。寶功德燈明瞿
P179n1612_p0547b09║那相如來。毘沙門堅固王如來。智庫如來。世
P179n1612_p0547b10║間月如來。天主周羅摩尼胎藏如來。娑羅勝
P179n1612_p0548a01║黠王如來。不死光。諸如來。蓮華最王。孔雀如
P179n1612_p0548a02║來。
P179n1612_p0548a03║  又
P179n1612_p0548a04║敬皈依威德自在光明如來。無邊瞿那所生
P179n1612_p0548a05║功德如來。寶燄彌留金剛如來。令喜如來。求
P179n1612_p0548a06║那藏如來。普光世界無障礙眼如來。敷華盧
P179n1612_p0548a07║舍那如來。無有塵。諸如來。雲功德王。想國如
P179n1612_p0548a08║來。
P179n1612_p0548a09║  斷輪迴之曲(即紅芍藥二首)
P179n1612_p0548a10║敬皈依須彌善電如來。阿僧祇劫成就佛如
P179n1612_p0548b01║來。上上首世界念眾生稱上首如來。五百上
P179n1612_p0548b02║威德如來。堅住世界過去堅住如來。般若燈
P179n1612_p0548b03║無數光幢吉祥佛如來。多饒種種功德威光
P179n1612_p0548b04║明佛如來。成就一切義勝如來。
P179n1612_p0548b05║  又
P179n1612_p0548b06║敬皈依因陀羅意如來。中天大毘盧遮那如
P179n1612_p0548b07║來。無垢劫無垢世界無垢光佛如來。奮迅恭
P179n1612_p0548b08║敬稱如來。眾香世界娑羅王佛如來。東方清
P179n1612_p0548b09║淨世界無相嚴佛如來。世間帝主身光明形
P179n1612_p0548b10║一切如來。不可思議意王如來。
P179n1612_p0549a01║  搜隱障之曲(即菩薩梁州二首)
P179n1612_p0549a02║敬禮法自在娑羅王如來。婆囉如來。毘樓勒
P179n1612_p0549a03║佛如來。南無智燄威德如來。不動光觀自在
P179n1612_p0549a04║如來。三千毘盧舍那如來。光明速寂聲如來。
P179n1612_p0549a05║種種作佛如來。佛佛佛無量佛如來。法界鏡
P179n1612_p0549a06║像勝如來。
P179n1612_p0549a07║  又
P179n1612_p0549a08║敬禮日月寶作光明如來。摧魔如來。摩尼者
P179n1612_p0549a09║佛如來。南無甘露流注如來。不退輪寶住勝
P179n1612_p0549a10║如來。寶光月莊嚴智如來。無邊作德諸如來。
P179n1612_p0549b01║大眾者佛如來。佛佛佛無邊佛如來。見者生
P179n1612_p0549b02║歡喜如來。
P179n1612_p0549b03║  攝多門之曲(即梧桐樹二首)
P179n1612_p0549b04║敬頂禮支帝耶如來。一切行清淨佛如來。敬
P179n1612_p0549b05║頂禮閻浮威摩尼角諸如來。西方無量壽佛
P179n1612_p0549b06║如來。
P179n1612_p0549b07║  又
P179n1612_p0549b08║敬頂禮踐蹈魔如來。降伏諸魔怨佛如來。敬
P179n1612_p0549b09║頂禮陀頭塵虛空智諸如來。離諸疑奮迅佛
P179n1612_p0549b10║如來。
P179n1612_p0550a01║  被三根之曲(即撼動山二首)
P179n1612_p0550a02║虛空上如來。光明無垢藏如來。羅[目*侯]月如來。
P179n1612_p0550a03║阿沙羅佛如來。伽四那羅。勝主如來。香牛王
P179n1612_p0550a04║佛如來。
P179n1612_p0550a05║  又
P179n1612_p0550a06║虛空下如來。堅勇猛破陣如來。莊嚴相如來。
P179n1612_p0550a07║摩婁多佛如來。婆耆羅陀。大友如來。毘沙門。
P179n1612_p0550a08║佛如來。
P179n1612_p0550a09║  修深性之曲(即萬年春二首)
P179n1612_p0550a10║敬禮皈依。六十功德寶如來。一切同名歡喜
P179n1612_p0550b01║如來。如來。一切同名上威德如來。無邊明王
P179n1612_p0550b02║諸佛如來。大雲閃電如來。
P179n1612_p0550b03║  又
P179n1612_p0550b04║敬禮皈依。樂莊嚴思惟如來。一切同名威德
P179n1612_p0550b05║如來。如來。一切同名普光佛如來。香燈吉祥。
P179n1612_p0550b06║諸佛如來。金剛海首如來。
P179n1612_p0550b07║  事明師之曲(即白鶴子二首)
P179n1612_p0550b08║敬皈依拔提迦如來。敬皈依難勝月如來。敬
P179n1612_p0550b09║皈依法行世智意如來。敬皈依功德聲自在
P179n1612_p0550b10║王如來。
P179n1612_p0551a01║  又
P179n1612_p0551a02║敬皈依道分華如來。敬皈依金色者如來。敬
P179n1612_p0551a03║皈依師子奮迅力如來。敬皈依功德山清淨
P179n1612_p0551a04║聲如來。
P179n1612_p0551a05║  詮一理之曲(即那吒令三首)
P179n1612_p0551a06║敬頂禮大精進主如來。普光明髻如來。現一
P179n1612_p0551a07║切眾生色佛如來。智頂燄雲佛如來。善住善
P179n1612_p0551a08║根藏王諸佛如來。求那精進如來。牟那耶佛
P179n1612_p0551a09║如來。自帝釋佛如來。一切照曜莊嚴吉祥如
P179n1612_p0551a10║來。
P179n1612_p0551b01║  又
P179n1612_p0551b02║敬頂禮名稱功德如來。因陀羅將如來。香自
P179n1612_p0551b03║在無垢眼佛如來。法疾然燈佛如來。勝藏山
P179n1612_p0551b04║增上王諸佛如來。不空功德如來。大摩尼佛
P179n1612_p0551b05║如來。集寶藏佛如來。婆伽拔底不空牛王如
P179n1612_p0551b06║來。
P179n1612_p0551b07║  又
P179n1612_p0551b08║三昧像最上功德如來。蓮華最尊如來。智山
P179n1612_p0551b09║法界普威王如來。師子音王佛如來。山王功
P179n1612_p0551b10║德胎藏功德如來。蓮華尊豐如來。法空燈佛
P179n1612_p0552a01║如來。淨慧德豐如來。一切眾生不斷辯才如
P179n1612_p0552a02║來。
P179n1612_p0552a03║  隨機教之曲(即鵲踏枝三首)
P179n1612_p0552a04║敬禮善體如來。自在勝如來。一切金上勝如
P179n1612_p0552a05║來。敬禮得樂自在佛如來。敬禮不可勝如來。
P179n1612_p0552a06║法幢山如來。南無鉤名一切財穀吉祥如來。
P179n1612_p0552a07║  又
P179n1612_p0552a08║敬禮眾主如來。火帝釋如來。彌勒等無量如
P179n1612_p0552a09║來。敬禮福德光明勝如來。敬禮月上燄如來。
P179n1612_p0552a10║佛牛王如來。南無摩尼須彌留功德佛如來。
P179n1612_p0552b01║  又
P179n1612_p0552b02║敬禮賢最如來。解脫智如來。敬禮憂意滅如
P179n1612_p0552b03║來。月花威宿明功德如來。敬禮月示現如來。
P179n1612_p0552b04║揭婆耶如來。那羅延苦行須彌留功德如來。
P179n1612_p0552b05║  隨它意之曲(即一枝花二首)
P179n1612_p0552b06║敬頂禮無尼光明如來。智上光明威功德如
P179n1612_p0552b07║來。妙華所生如來。南無乾闥婆如來。就者如
P179n1612_p0552b08║來。一切怖畏怯弱作散壞如來。無邊功德寶
P179n1612_p0552b09║眾莊嚴如來。上首賢世界無障礙聲佛如來。
P179n1612_p0552b10║陀羅尼輪世界香光明佛如來。破一切塵世
P179n1612_p0553a01║界殊勝如來。寶法上決定如來。
P179n1612_p0553a02║  又
P179n1612_p0553a03║敬頂禮金剛寶齊如來。世帝威功德賢者如
P179n1612_p0553a04║來。佛華敷王如來。南無奢尸羅如來。結者如
P179n1612_p0553a05║來。婆伽婆帝除法功德海如來。婆伽拔帝釋
P179n1612_p0553a06║迦牟尼如來。光明首世界無量光明佛如來。
P179n1612_p0553a07║月輪光明世界名稱力王如來。北方花莊嚴
P179n1612_p0553a08║作光明如來。度七寶華界如來。
P179n1612_p0553a09║  顯通別之曲(即轉調貨郎兒九首)
P179n1612_p0553a10║敬頂禮十千莊嚴王如來。日龍奮迅王如來。
P179n1612_p0553b01║敬頂禮拘那含牟尼如來。種種日諸如來。大
P179n1612_p0553b02║施德佛如來。一切任世界建大音普至如來。
P179n1612_p0553b03║  又
P179n1612_p0553b04║敬頂禮琉璃光最豐如來。好諦住惟王如來。
P179n1612_p0553b05║寶形莊嚴光遊步如來。無量寶華光明如來。
P179n1612_p0553b06║三蔓陀犍提如來。妙言如來。般若燈無數光
P179n1612_p0553b07║幢吉祥如來。
P179n1612_p0553b08║  又
P179n1612_p0553b09║無邊光明彌留香王如來。德內豐嚴王如來。
P179n1612_p0553b10║那羅延分須彌留王如來。最上行佛如來。度
P179n1612_p0554a01║寶光明塔如來。如底沙如來。丈夫臨如來。滅
P179n1612_p0554a02║諸惡如來。安哀衣如來。淨住世界空域離垢
P179n1612_p0554a03║心如來。
P179n1612_p0554a04║  又
P179n1612_p0554a05║南無無量尊離垢王如來。無數精進興豐如
P179n1612_p0554a06║來。阿竭流香世界寶月如來。雲幢如來。勝威
P179n1612_p0554a07║如來。敬皈依不異作不死覺不藏利諸如來。
P179n1612_p0554a08║勝色如來。利益如來。奢尸羅勝婆蘇福德愛
P179n1612_p0554a09║諸如來。五百普光明如來佛覺者如來。那羅
P179n1612_p0554a10║延禁戒甲冑吉祥如來。
P179n1612_p0554b01║  又
P179n1612_p0554b02║星宿德世界智生德如來。電光明高王如來。
P179n1612_p0554b03║智力世界釋迦牟尼佛如來。師子響佛如來。
P179n1612_p0554b04║南無一切諸佛毘盧遮那如來。燄者如來。信
P179n1612_p0554b05║岡如來。丈夫將佛如來。伏一切魔世界集音
P179n1612_p0554b06║如來。一切寶緻色持如來。成就一切義如來。
P179n1612_p0554b07║一切同名寂滅佛如來。刪闍耶如來。佛如來。
P179n1612_p0554b08║堅固世界金剛堅強消伏壞散如來。
P179n1612_p0554b09║  又
P179n1612_p0554b10║敬禮西南寶上相名稱如來。南無法燈行步
P179n1612_p0555a01║智師子如來。初發心意震聲無怖畏最上王
P179n1612_p0555a02║佛如來。善錠功德諸如來。敬皈依善徹苦行
P179n1612_p0555a03║如來。栴檀星法教藏金華如來。敬供養功德
P179n1612_p0555a04║堅固力王如來。無邊寶華光明如來。善朋友
P179n1612_p0555a05║如來。然燈世界無量智成就佛如來。眾智自
P179n1612_p0555a06║在世界慧生如來。常光明世界無量光明佛
P179n1612_p0555a07║如來。
P179n1612_p0555a08║  又
P179n1612_p0555a09║五百淨聲王如來。三萬散華王如來。千法莊
P179n1612_p0555a10║嚴王佛如來。無邊瞿那精進鎧如來。過一切
P179n1612_p0555b01║憂惱如來。師子光無邊力覺如來。辯羅魔王
P179n1612_p0555b02║如來。無量種種相戲諸如來。福德威德積如
P179n1612_p0555b03║來。破散諸夜[叉-一]神浮多神等王如來。
P179n1612_p0555b04║  又
P179n1612_p0555b05║善住功德寶王如來。七寶波頭摩步如來。摩
P179n1612_p0555b06║尼王胎藏功德如來。功德師子自在如來。眾
P179n1612_p0555b07║香世界蓮華眾如來。五百樂自在聲如來。忍
P179n1612_p0555b08║圓燈明如來。金光威王如來。度厄如來。世供
P179n1612_p0555b09║養如來。愛跡如來。一切同名星宿如來。無邊
P179n1612_p0555b10║威如來。色眾如來。一切義上王如來。地威功
P179n1612_p0556a01║德如來。世燈功德如來。種無光功德彌留胎
P179n1612_p0556a02║藏如來。
P179n1612_p0556a03║  又
P179n1612_p0556a04║敬頂禮無阿梨耶如來。火光慧滅昏闇如來。
P179n1612_p0556a05║一萬八千普護佛如來。西北方月光面如來。
P179n1612_p0556a06║三萬日月太白如來。西南方那羅延佛如來。
P179n1612_p0556a07║不可思議王如來。娑羅王山藏如來。遠離諸
P179n1612_p0556a08║畏驚怖如來。善選擇世界釋寶光如來。摩善
P179n1612_p0556a09║住山王如來。樓閣世界施一切樂如來。南方
P179n1612_p0556a10║自在王如來。西方無邊光如來。阿僧祇俱胝
P179n1612_p0556b01║劫修習覺佛如來。
P179n1612_p0556b02║  辨權實之曲(即窮可西十五首)
P179n1612_p0556b03║敬頂禮須彌遊步如來。無量功德瞿那莊嚴
P179n1612_p0556b04║過去莊嚴劫波如來。東方一切莊嚴無垢光
P179n1612_p0556b05║如來。金剛海首如來。善生功德毘盧遮那自
P179n1612_p0556b06║在王如來。
P179n1612_p0556b07║  又
P179n1612_p0556b08║敬頂禮降它勝者如來。寶華功德海吠琉璃
P179n1612_p0556b09║金山光明吉祥如來。西方無垢月相王名稱
P179n1612_p0556b10║如來。解脫共行如來。婆伽婆帝廣福藏普世
P179n1612_p0557a01║間明如來。
P179n1612_p0557a02║  又
P179n1612_p0557a03║多羅王最上功德如來。婆伽婆帝十方廣瞿
P179n1612_p0557a04║拏震聲無盡光如來。因無邊光明功德威形
P179n1612_p0557a05║如來。金聚所佛如來。破散諸夜[叉-一]神浮多神
P179n1612_p0557a06║等王如來。
P179n1612_p0557a07║  又
P179n1612_p0557a08║摩訶訶羅訶那耶如來。南無寶光明莊嚴首
P179n1612_p0557a09║威德明自在王如來。無邊熾盛金光上功德
P179n1612_p0557a10║如來。師子脅佛如來。無邊光音聲虛空毘盧
P179n1612_p0557b01║遮那如來。
P179n1612_p0557b02║  又
P179n1612_p0557b03║十方廣化雲幢王如來。南無常水震鳴善音
P179n1612_p0557b04║宿王開敷神通如來。不退轉輪寶住處功德
P179n1612_p0557b05║如來。名稱厚佛如來。瞿那寶功德莊嚴威積
P179n1612_p0557b06║劫波如來。
P179n1612_p0557b07║  又
P179n1612_p0557b08║無邊功德眼幢王如來。南無東北無畏無怯
P179n1612_p0557b09║毛孔不堅名稱如來。婆伽婆帝無垢燄寶光
P179n1612_p0557b10║如來。名稱相佛如來。初發心不退轉輪所生
P179n1612_p0558a01║功德如來。
P179n1612_p0558a02║  又
P179n1612_p0558a03║一切求那成就佛如來。南無光輪普遍照耀
P179n1612_p0558a04║十方雷震起雲如來。多摩羅跋多羅栴檀香
P179n1612_p0558a05║如來。名稱者佛如來。流轉生死胎藏所生功
P179n1612_p0558a06║德佛如來。
P179n1612_p0558a07║  又
P179n1612_p0558a08║一利缽多羅夜佛如來。南無齒功德蓮華遊
P179n1612_p0558a09║戲善毘盧遮那如來。不退轉輪寶住處功德
P179n1612_p0558a10║如來。生主劫佛如來。婆伽婆帝法寶華功德
P179n1612_p0558b01║聲佛如來。
P179n1612_p0558b02║  又
P179n1612_p0558b03║金剛那羅延幢佛如來。南無普照明大化網
P179n1612_p0558b04║毘盧遮那功德如來。普智功德瞿那幢王佛
P179n1612_p0558b05║如來。恣態[睧-氏+民]佛如來。南無法蓮華毘盧遮那
P179n1612_p0558b06║佛幢如來。
P179n1612_p0558b07║  又
P179n1612_p0558b08║普明法功德聲佛如來。去是八江河沙佛土
P179n1612_p0558b09║無垢世界等行如來。善於眾生妙名功德者
P179n1612_p0558b10║如來。名稱德佛如來。樂戲世界大威德蓮華
P179n1612_p0559a01║生王如來。
P179n1612_p0559a02║  又
P179n1612_p0559a03║莊嚴世界無愚豐如來。離諸恐懼無處所世
P179n1612_p0559a04║界消冥等超王如來。審諦世界一切眾德威
P179n1612_p0559a05║如來。微細淨佛如來。明珠世界度一切禪絕
P179n1612_p0559a06║眾疑如來。
P179n1612_p0559a07║  又
P179n1612_p0559a08║最清淨無量旛佛如來。百億江河沙諸佛土
P179n1612_p0559a09║水精世界淨尊如來。普智寶燄功德幢王佛
P179n1612_p0559a10║如來。無垢目佛如來。一切伎樂振動世界無
P179n1612_p0559b01║量音如來。
P179n1612_p0559b02║  又
P179n1612_p0559b03║法宮殿震鳴王佛如來。十一江河沙諸佛土
P179n1612_p0559b04║忍慧世界香盡如來。諸法精進速疾幢王佛
P179n1612_p0559b05║如來。人上者佛如來。拔所念世界壞魔羅網
P179n1612_p0559b06║獨步如來。
P179n1612_p0559b07║  又
P179n1612_p0559b08║正法護寶幢王佛如來。十四江河沙諸佛土
P179n1612_p0559b09║梵音世界梵德如來。法蓮華毘盧遮那佛幢
P179n1612_p0559b10║如來。燈明稱佛如來。寶光雜妙現金光師子
P179n1612_p0560a01║吼王如來。
P179n1612_p0560a02║  又
P179n1612_p0560a03║廣名法海波王佛如來。毫相圓滿放光普照
P179n1612_p0560a04║一切佛剎相王如來。南無優婆低沙幢王佛
P179n1612_p0560a05║如來。形示現佛如來。一切世間愛現最上大
P179n1612_p0560a06║精進如來。
P179n1612_p0560a07║  淨根本之曲(即雪裏梅十五首)
P179n1612_p0560a08║眾生月佛如來。名稱意佛如來。善勒如來。無
P179n1612_p0560a09║憂如來。廣名稱如來。
P179n1612_p0560a10║  又
P179n1612_p0560b01║頂功德佛如來。名無比佛如來。足者如來。安
P179n1612_p0560b02║行如來。喜名稱如來。
P179n1612_p0560b03║  又
P179n1612_p0560b04║大威者佛如來。蓮華目佛如來。修藥如來。樂
P179n1612_p0560b05║堅如來。莫能勝如來。
P179n1612_p0560b06║  又
P179n1612_p0560b07║善思者佛如來。金剛齒佛如來。閒靜如來。速
P179n1612_p0560b08║王如來。與清淨如來。
P179n1612_p0560b09║  又
P179n1612_p0560b10║思功德佛如來。光明愛佛如來。高聚如來。寂
P179n1612_p0561a01║王如來。世間淨如來。
P179n1612_p0561a02║  又
P179n1612_p0561a03║勢功德佛如來。修行法佛如來。難勝如來。法
P179n1612_p0561a04║炎如來。思夷最如來。
P179n1612_p0561a05║  又
P179n1612_p0561a06║淨威德佛如來。鼓降伏佛如來。靈目如來。鏡
P179n1612_p0561a07║光如來。還華勝如來。
P179n1612_p0561a08║  又
P179n1612_p0561a09║滅無死佛如來。修行信佛如來。雲勝如來。愛
P179n1612_p0561a10║英如來。波頭上如來。
P179n1612_p0561b01║  又
P179n1612_p0561b02║選分覺佛如來。成利現佛如來。欣樂如來。敬
P179n1612_p0561b03║英如來。曇無竭如來。
P179n1612_p0561b04║  又
P179n1612_p0561b05║端正分佛如來。光明命佛如來。香面如來。疾
P179n1612_p0561b06║行如來。山功德如來。
P179n1612_p0561b07║  又
P179n1612_p0561b08║光明力佛如來。能驚怖佛如來。離暗如來。法
P179n1612_p0561b09║思如來。山帝覺如來。
P179n1612_p0561b10║  又
P179n1612_p0562a01║然燈作佛如來。離癡行佛如來。慈地如來。法
P179n1612_p0562a02║財如來。方差別如來。
P179n1612_p0562a03║  又
P179n1612_p0562a04║高幢勝佛如來。金剛勝佛如來。賢力如來。妙
P179n1612_p0562a05║英如來。邪意捨如來。
P179n1612_p0562a06║  又
P179n1612_p0562a07║信功德佛如來。涼冷勝佛如來。醫所如來。善
P179n1612_p0562a08║星如來。分別蓋如來。
P179n1612_p0562a09║  又
P179n1612_p0562a10║可修敬佛如來。邪意息佛如來。常樂如來。喜
P179n1612_p0562b01║王如來。至誠佛如來。
P179n1612_p0562b02║  盡法源之曲(即撥不斷五首)
P179n1612_p0562b03║普行淨如來。威決了如來。眾類愛光莊嚴雜
P179n1612_p0562b04║所有諸如來。勝藏摩尼光如來。八千堅精進
P179n1612_p0562b05║如來。功德力堅固王如來。岡燄如來。黑光如
P179n1612_p0562b06║來。不惜如來。寶蓮華善住山帝釋王如來。
P179n1612_p0562b07║  又
P179n1612_p0562b08║福德步如來。除熱惱如來。顯赫者奢彌多不
P179n1612_p0562b09║少國諸如來。一切所生王如來。千八百寂滅
P179n1612_p0562b10║如來。勝闇積自在王如來。山者如來。頻申如
P179n1612_p0563a01║來。上齒如來。栴檀華威德星光吉祥如來。
P179n1612_p0563a02║  又
P179n1612_p0563a03║不伏色如來。無量寶如來。不死燄輸頭檀善
P179n1612_p0563a04║祭祀諸如來。勝道自在王如來。不可思議聲
P179n1612_p0563a05║如來。善度意一切威如來。賢勝如來。淨華如
P179n1612_p0563a06║來。幢意如來。月起光世界放光明佛如來。
P179n1612_p0563a07║  又
P179n1612_p0563a08║勝天意如來。身自在如來。苦行主離漂河犢
P179n1612_p0563a09║子各諸如來。千勢自在聲如來。九千法莊嚴
P179n1612_p0563a10║如來。信甘露悅意威如來。尸棄如來。喜幢如
P179n1612_p0563b01║來。寶氏如來。彌留幢世界彌留摩佛如來。
P179n1612_p0563b02║  又
P179n1612_p0563b03║愛解脫如來。華藏勝如來。不去捨不死城散
P179n1612_p0563b04║法稱諸如來。無垢月幢稱如來。須摩那光明
P179n1612_p0563b05║如來。命清淨寶威德如來。華勝如來。寶山如
P179n1612_p0563b06║來。月智如來。具威德世界具佛華生如來。
P179n1612_p0563b07║  漸增進之曲(即步步嬌五首)
P179n1612_p0563b08║供養名稱諸如來。瞿那稱清淨體諸如來。牟
P179n1612_p0563b09║羅耶佛如來。可付信行功德如來。一切同名
P179n1612_p0563b10║日如來。意喜散善以治諸如來。
P179n1612_p0564a01║  又
P179n1612_p0564a02║遠至名稱諸如來。求那明除最勝諸如來。瞻
P179n1612_p0564a03║波迦佛如來。雜色體形功德如來。善護幢天
P179n1612_p0564a04║上如來。供養燄寶所得如來。
P179n1612_p0564a05║  又
P179n1612_p0564a06║敬禮班宣尊如來。瞻波迦無垢光佛如來。拘
P179n1612_p0564a07║蘇摩佛如來。雲世界名奮迅如來。住慧王無
P179n1612_p0564a08║障如來。善住如意積王佛如來。
P179n1612_p0564a09║  又
P179n1612_p0564a10║敬禮功勳光如來。知相師子幢王佛如來。清
P179n1612_p0564b01║和音佛如來。婆比陀佛陀耶如來。勝藏積吼
P179n1612_p0564b02║王如來。一切同名普護佛如來。
P179n1612_p0564b03║  又
P179n1612_p0564b04║敬禮諸方聞如來。一切同名普賢諸如來。名
P179n1612_p0564b05║聞光佛如來。一切同名放光如來。不可降伏
P179n1612_p0564b06║色如來。萬八千婆羅王佛如來。
P179n1612_p0564b07║  詮分齊之曲(即夜行船五首)
P179n1612_p0564b08║南無最清淨德寶住如來。壞諸怖畏佛如來。
P179n1612_p0564b09║妙吼聲如來。多音如來。無厭慈世界不衰變
P179n1612_p0564b10║月如來。
P179n1612_p0565a01║  又
P179n1612_p0565a02║南無普香燄善活健如來。福雲雜色佛如來。
P179n1612_p0565a03║善行嚴如來。凡衣如來。青蓮華世界赤蓮華
P179n1612_p0565a04║德如來。
P179n1612_p0565a05║  又
P179n1612_p0565a06║波頭摩勝世界賢勝如來。大地威力山如來。
P179n1612_p0565a07║廣普稱如來。首威如來。善快光明波頭摩敷
P179n1612_p0565a08║身如來。
P179n1612_p0565a09║  又
P179n1612_p0565a10║離憂世界無邊德嚴如來。一切事見佛如來。
P179n1612_p0565b01║不散意如來。寶炎如來。栴檀地世界超出眾
P179n1612_p0565b02║華如來。
P179n1612_p0565b03║  又
P179n1612_p0565b04║波羅波善眼莊嚴王如來。一切行清淨如來。
P179n1612_p0565b05║祭祀德如來。集聲如來。金剛住世界佛華出
P179n1612_p0565b06║王如來。
P179n1612_p0565b07║
P179n1612_p0565b08║
P179n1612_p0565b09║
P179n1612_p0565b10║諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲卷第八
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院