ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首  頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】永樂北藏 第一百七十八冊 No. 1611《諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經》
P178n1611_p0597a01║諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經卷第二
P178n1611_p0597a02║十              亭十
P178n1611_p0597a03║南無吉祥密尊者南無蓮華色妙觀尊者南
P178n1611_p0597a04║無無邊果尊者南無龍樹尊者南無大福德
P178n1611_p0597a05║尊者南無富樓那尊者南無舍利子尊者南
P178n1611_p0597a06║無耶殊尊者南無室哩野遍曜尊者南無[口*縛]
P178n1611_p0597a07║婆[口*縛]尊者南無得稱尊者南無婆須密尊者
P178n1611_p0597a08║南無阿那律尾囉尊者南無大迦葉歡喜尊
P178n1611_p0597a09║者南無舍利弗尊者南無優波離尊者南無
P178n1611_p0597a10║達野曩蓮華尊者南無麼護惹尊者南無大
P178n1611_p0597b01║藥尊者南無羅護羅智通尊者南無竺法護
P178n1611_p0597b02║尊者南無目犍連慈尊者南無淨光義寂勝
P178n1611_p0597b03║尊者南無除苦惱眾尊者南無蘇惹多尊者
P178n1611_p0597b04║南無缽哩摩大尊者南無法融尊者南無吉
P178n1611_p0597b05║迦夜大尊者南無迦旃延慈尊者南無鳩摩
P178n1611_p0597b06║羅什勝尊者南無超三界眾尊者南無禰[口*縛]
P178n1611_p0597b07║多尊者南無哩[口*縛]那尊者南無慧安尊者南
P178n1611_p0597b08║無須菩提上尊者南無蘇禰[口*縛]多尊者南無
P178n1611_p0597b09║羯賓那大善尊者南無志真自滿嚴尊者南
P178n1611_p0597b10║無不如密多尊者南無蘇頻陀上尊者南無
P178n1611_p0598a01║路迦部多尊者南無室囉馱法會尊者南無
P178n1611_p0598a02║巨方法海嚴尊者南無伏馱密多尊者南無
P178n1611_p0598a03║法尊者南無聖尊者南無常觀尊者南無護
P178n1611_p0598a04║國尊者南無玄覺尊者南無神會尊者南無
P178n1611_p0598a05║無等斷輪迴尊者南無自在尊者南無慧超
P178n1611_p0598a06║智藏光尊者南無普願寶徹三摩那尊者南
P178n1611_p0598a07║無無盡量尊者南無德尊者南無慧尊者南
P178n1611_p0598a08║無天龍尊者南無慧藏尊者南無無住尊者
P178n1611_p0598a09║南無如滿尊者南無無了大蓮華尊者南無
P178n1611_p0598a10║寶積尊者南無法真三滿多尊者南無善覺
P178n1611_p0598b01║普岸蓮華光尊者南無破灶墮尊者南無計
P178n1611_p0598b02║舍[口*縛]意速尊者南無阿難多嚕嚕尊者南無
P178n1611_p0598b03║般若多羅妙尊者南無提多迦葉果尊者南
P178n1611_p0598b04║無三麼那智尊者南無賀哩多尊者南無尾
P178n1611_p0598b05║[口*縛]哩多曩尊者南無孫陀羅難陀尊者南無
P178n1611_p0598b06║補瑟婆羅善尊者南無大迦多演曩尊者南
P178n1611_p0598b07║無跂那羅尊者南無闍夜多尊者南無曇照
P178n1611_p0598b08║優波離尊者南無妙觀護國大賢尊者南無
P178n1611_p0598b09║祇多密尊者南無逍遙無邊果尊者南無普
P178n1611_p0598b10║願護國尊者南無蓮華竺法護尊者南無慧
P178n1611_p0599a01║寂曇無讖尊者南無寶雲智真舍利子尊者
P178n1611_p0599a02║南無般若多羅寶積尊者南無大須菩提尊
P178n1611_p0599a03║者南無普岸無住尊者南無法真難歡喜尊
P178n1611_p0599a04║者南無那曩尊者南無室哩野娑尊者南無
P178n1611_p0599a05║蓮華色尊者南無三滿多底沙尊者南無阿
P178n1611_p0599a06║努囉馱普髻尊者南無護國尊者南無三滿
P178n1611_p0599a07║多尊者南無大藥尊者南無婆須密尊者南
P178n1611_p0599a08║無尾囉尊者南無正果離三毒尊者南無婆
P178n1611_p0599a09║舍斯多七色尊者南無大福德業果降魔藏
P178n1611_p0599a10║尊者南無妙意尊者南無破灶墮尊者南無
P178n1611_p0599b01║缽哩摩最勝超三界尊者南無大意[口*縛]娑[口*縛]
P178n1611_p0599b02║尊者南無大廣智不空尊者南無虞嚕迦尊
P178n1611_p0599b03║者南無尊勝舍利弗尊者南無半託迦尊者
P178n1611_p0599b04║南無那連提耶舍尊者南無大賢如會智尊
P178n1611_p0599b05║者南無吉迦夜降魔尊者南無除苦惱尊者
P178n1611_p0599b06║南無惹野[口*縛]底尊者南無無相慧尊者南無
P178n1611_p0599b07║道通法會尊者南無祇多密尊者南無玄真
P178n1611_p0599b08║竺法護尊者南無慧海無業尊者南無阿難
P178n1611_p0599b09║陀尊者南無智堅神會妙尊者南無慧能洪
P178n1611_p0599b10║恩玄覺尊者南無曇無讖尊者南無因揭陀
P178n1611_p0600a01║尊者南無迦智慧藏尊者南無吉祥密正梵
P178n1611_p0600a02║尊者南無蘇難那尊者南無慈尊者南無麼
P178n1611_p0600a03║護惹尊者南無勝尊者南無并伽羅尊者南
P178n1611_p0600a04║無大尊者南無蓮華色尊者南無尾舍佉尊
P178n1611_p0600a05║者南無無邊果尊者南無佛馱難提勞囉[口*縛]
P178n1611_p0600a06║尊者南無塢波布囉拏尊者南無大迦多演
P178n1611_p0600a07║曩尊者南無缽囉麼[口*縛]底尊者南無乳底囉
P178n1611_p0600a08║娑尊者南無舍利弗尊者南無難歡喜那曩
P178n1611_p0600a09║尊者南無布曩哩[口*縛]蘇尊者南無難你迦尊
P178n1611_p0600a10║者南無補瑟娑羅妙尊者南無優缽羅色尊
P178n1611_p0600b01║者南無孫那哩尊者南無阿它野曩勝尊者
P178n1611_p0600b02║南無僧伽難提尊者南無婆須密尊者南無
P178n1611_p0600b03║尾[口*縛]哩多曩尊者南無迦多演曩尊者南無
P178n1611_p0600b04║祇多密尊者南無[口*縛]囉捺[口*縛]惹尊者南無蘇
P178n1611_p0600b05║婆捺囉尊者南無彌遮迦尊者南無尾愈補
P178n1611_p0600b06║怛囉尊者南無荏麼際曩尊者南無[言*我]底迦
P178n1611_p0600b07║尊者南無麼哩虞迦高尊者南無不如密多
P178n1611_p0600b08║囉馱迦尊者南無俱嚕俱羅慧尊者南無惹
P178n1611_p0600b09║野[口*縛]底尊者南無羅護羅尊者南無鳩摩羅
P178n1611_p0600b10║什尊者南無大迦葉尊者南無須菩提尊者
P178n1611_p0601a01║南無富樓那尊者南無麼護惹尊者南無大
P178n1611_p0601a02║目犍連尊者南無室哩野尊者南無難那吉
P178n1611_p0601a03║迦夜尊者南無舍利弗蓮華大尊者南無羯
P178n1611_p0601a04║賓那尊者南無普髻妙尊者南無普願祇林
P178n1611_p0601a05║舍利子尊者南無寶雲慧海尊者南無達野
P178n1611_p0601a06║曩尊者南無馬鳴大尊者南無蘇頻陀業果
P178n1611_p0601a07║妙尊者南無大善龍山計舍[口*縛]尊者南無法
P178n1611_p0601a08║融自滿尊者南無大福德際多大尊者南無
P178n1611_p0601a09║優波離護國妙尊者南無如會玄真吉祥密
P178n1611_p0601a10║尊者南無智通法海尊者南無護國大賢尊
P178n1611_p0601b01║者南無蓮華三相尊者南無馬鳴尊者南無
P178n1611_p0601b02║大迦葉尊者南無歡喜難陀尊者南無自在
P178n1611_p0601b03║逍遙無等尊者南無浮盃如會尊者南無妙
P178n1611_p0601b04║觀舍利弗尊者南無無了常觀尊者南無龍
P178n1611_p0601b05║樹降魔尊者南無性空賢劫尊者南無寶雲
P178n1611_p0601b06║大福德尊者南無最勝曇藏尊者南無大善
P178n1611_p0601b07║洪恩慈慧尊者南無智威懷讓尊者南無智
P178n1611_p0601b08║堅麼護惹尊者南無無相道明尊者南無慧
P178n1611_p0601b09║海智常尊者南無大稱正果尊者南無尾囉
P178n1611_p0601b10║舍利子尊者南無妙髻尊者南無耶殊尊者
P178n1611_p0602a01║南無普願法融無住尊者南無聖堅尊者南
P178n1611_p0602a02║無明哲尊者南無際多尊者南無戍博迦尊
P178n1611_p0602a03║者南無慧寂玄真尊者南無慧滿婆須密尊
P178n1611_p0602a04║者南無天龍計舍[口*縛]尊者南無弘思義淨祇
P178n1611_p0602a05║多密尊者南無妙意無邊果尊者南無除苦
P178n1611_p0602a06║惱大尊者南無難那達野曩尊者南無大安
P178n1611_p0602a07║崇慧尊者南無勞囉[口*縛]尊者南無多意超三
P178n1611_p0602a08║界尊者南無道行羅[目*侯]羅尊者南無道常吉
P178n1611_p0602a09║祥密尊者南無正原如敏尊者南無降魔藏
P178n1611_p0602a10║尊者南無志徹尊者南無迦旃延尊者南無
P178n1611_p0602b01║離三毒大尊者南無伽耶迦葉尊者南無缽
P178n1611_p0602b02║羅[口*縛]囉蓮華色尊者南無勞捺囉迦妙尊者
P178n1611_p0602b03║南無本淨尊者南無三摩那尊者南無智閑
P178n1611_p0602b04║尊者南無竺法護尊者南無摩拏囉他尊者
P178n1611_p0602b05║南無提多迦尊者南無麼哩虞迦善尊者南
P178n1611_p0602b06║無囉怙羅慧尊者南無你哩尾拏尊者南無
P178n1611_p0602b07║大舍利子尊者南無孫那哩尊者南無阿[少/兔]
P178n1611_p0602b08║樓馱脅尊者南無鳩摩羅什慈尊者南無般
P178n1611_p0602b09║若多羅尊者南無頗羅墮惹尊者南無目犍
P178n1611_p0602b10║連尊者南無多果尊者南無富樓那尊者南
P178n1611_p0603a01║無慧思尊者南無三滿多尊者南無適悅尊
P178n1611_p0603a02║者南無須菩提尊者南無慈雲尊者南無法
P178n1611_p0603a03║喜尊者南無布囉拏尊者南無普化阿難陀
P178n1611_p0603a04║尊者南無麼呬濕縛娑尊者南無求那跋陀
P178n1611_p0603a05║羅尊者南無那伽犀那尊者南無阿難多尊
P178n1611_p0603a06║者南無伐那婆斯勝尊者南無莎擔沒囉尊
P178n1611_p0603a07║者南無阿仡羅迦天尊者南無畢那[口*縛]蹉尊
P178n1611_p0603a08║者南無迦捺囉尊者南無俱嚕俱羅淨尊者
P178n1611_p0603a09║南無大義迦理迦尊者南無優婆塞支謙尊
P178n1611_p0603a10║者南無蘇婆捺囉斷輪迴尊者南無慧威縛
P178n1611_p0603b01║切迦尊者南無法擔沒囉尊者南無烏摩多
P178n1611_p0603b02║迦慈尊者南無慧方曉了尊者南無賀哩多
P178n1611_p0603b03║尊者南無玄挺志勤尊者南無師子蓮華光
P178n1611_p0603b04║尊者南無智嚴世密尊者南無摩賀缽囉惹
P178n1611_p0603b05║缽囉尊者南無天尊者南無靈湍七色明尊
P178n1611_p0603b06║者南無師蜜毗尼多尊者南無鑒宗苦盡慈
P178n1611_p0603b07║尊者南無正世大蓮華尊者南無高尊者南
P178n1611_p0603b08║無真觀尊者南無鶴勒那尊者南無三色優
P178n1611_p0603b09║波離尊者南無會通麼護那尊者南無缽囉
P178n1611_p0603b10║缽哩燄[口*縛]那尊者南無道欽禰[口*縛]多尊者南
P178n1611_p0604a01║無正曜尊者南無蘇難那尊者南無道林尊
P178n1611_p0604a02║者南無作業能尊者南無增益曇無讖尊者
P178n1611_p0604a03║南無慈尊者南無安通因揭陀尊者南無尊
P178n1611_p0604a04║父金頗羅尊者南無施陀扇多尊者南無迦
P178n1611_p0604a05║俱胝尊者南無迦哩尼迦尊者南無大尊者
P178n1611_p0604a06║南無塢波以迦高尊者南無財海尊者南無
P178n1611_p0604a07║烏閉多尊者南無事行尊者南無懷海明尊
P178n1611_p0604a08║者南無靈默囉吠迦尊者南無勝尊者南無
P178n1611_p0604a09║月婆首那慧尊者南無天尊者南無蘇迦羅
P178n1611_p0604a10║尊者南無數那舍縛陵儗迦尊者南無實叉
P178n1611_p0604b01║難陀尊者南無菩提流志尊者南無行思尊
P178n1611_p0604b02║者南無蘇惹多尊者南無堀多三藏尊者南
P178n1611_p0604b03║無跋陀羅尊者南無曇摩伽陀耶舍尊者南
P178n1611_p0604b04║無義通尊者南無慈尊者南無阿氏多尊者
P178n1611_p0604b05║南無地也以你并伽羅尊者南無善尊者南
P178n1611_p0604b06║無闍那崛多尊者南無慧文尊者南無智顗
P178n1611_p0604b07║尊者南無湛然尊者南無闍夜多尊者南無
P178n1611_p0604b08║曇摩流支尊者南無跂那羅尊者南無達磨
P178n1611_p0604b09║戰室濕羅尊者南無大陽尊者南無高尊者
P178n1611_p0604b10║南無難你伽尊者南無惟寬施護尊者南無
P178n1611_p0605a01║羯賓那尊者南無智尊者南無路伽[言*我]多尊
P178n1611_p0605a02║者南無法華尊者南無智威尊者南無靖宗
P178n1611_p0605a03║尊者南無吉迦夜尊者南無烏波[言*我]多尊者
P178n1611_p0605a04║南無尾舍佉尊者南無法彥蘇尊者南無禰
P178n1611_p0605a05║[口*縛]多尊者南無道邃尊者南無蓮華三滿多
P178n1611_p0605a06║尊者南無龍樹尊者南無富樓那尊者南無
P178n1611_p0605a07║阿難多尊者南無大廣智不空尊者南無無
P178n1611_p0605a08║邊果尊者南無最勝大蓮華尊者南無大迦
P178n1611_p0605a09║葉尊者南無天尊者南無三滿多尊者南無
P178n1611_p0605a10║優樓頻螺迦葉尊者南無菩提達摩尊者南
P178n1611_p0605b01║無大福德尊者南無舍利弗尊者南無馬鳴
P178n1611_p0605b02║尊者南無大賢尊者南無般若多羅尊者南
P178n1611_p0605b03║無賓度羅跋羅墮闍尊者南無蓮華尊者南
P178n1611_p0605b04║無大目犍連尊者南無護國眾尊者南無難
P178n1611_p0605b05║陀須菩提尊者南無三布囉拏尊者南無蘇
P178n1611_p0605b06║頻陀尊者南無都沙賃彌迦尊者南無布曩
P178n1611_p0605b07║哩[口*縛]蘇尊者南無蓮華色尊者南無婆須密
P178n1611_p0605b08║尊者南無斷輪迴尊者南無十方尊者南無
P178n1611_p0605b09║半託迦尊者南無多財尊者南無大稱尊者
P178n1611_p0605b10║南無布囉拏尊者南無麼護惹賀彌迦尊者
P178n1611_p0606a01║南無窣吐羅那多果尊者南無洪恩尊者南
P178n1611_p0606a02║無法持尊者南無降魔藏尊者南無祇多密
P178n1611_p0606a03║尊者南無智堅尊者南無常觀尊者南無天
P178n1611_p0606a04║龍尊者南無勝尊者南無曼陀羅仙尊者南
P178n1611_p0606a05║無自在尊者南無那連提耶舍尊者南無鳩
P178n1611_p0606a06║摩羅什尊者南無淨光義寂尊者南無優波
P178n1611_p0606a07║離尊者南無提多迦尊者南無乳底囉娑尊
P178n1611_p0606a08║者南無得稱尊者南無大迦多演曩尊者南
P178n1611_p0606a09║無伐闍羅弗多羅尊者南無妙意尊者南無
P178n1611_p0606a10║跋陀羅尊者南無三摩那普髻尊者南無吉
P178n1611_p0606b01║祥蜜尊者南無際多尊者南無塢波布囉拏
P178n1611_p0606b02║尊者南無塢波難陀尊者南無你達野以迦
P178n1611_p0606b03║尊者南無俱胝迦羅拏尊者南無布曩哩[口*縛]
P178n1611_p0606b04║蘇尊者南無補瑟波迦尸迦尊者南無缽羅
P178n1611_p0606b05║麼[口*縛]底尊者南無大須菩提尊者南無蘇惹
P178n1611_p0606b06║多尊者南無尾愈補[怡-台+(日/工)]囉尊者南無俱嚕半
P178n1611_p0606b07║唧迦尊者南無荏麼際曩天尊者南無無邊
P178n1611_p0606b08║果尊者南無計舍[口*縛]尊者南無尾瑟女末底
P178n1611_p0606b09║尊者南無慧藏須菩提尊者南無自在阿難
P178n1611_p0606b10║陀尊者南無金頗羅尊者南無大福德迦羅
P178n1611_p0607a01║尊者南無吉祥蜜尊者南無賢劫斷輪迴尊
P178n1611_p0607a02║者南無優波鞠多尊者南無富樓那尊者南
P178n1611_p0607a03║無婆舍斯多尊者南無龍樹尊者南無鳩摩
P178n1611_p0607a04║羅多尊者南無除苦惱尊者南無目犍連尊
P178n1611_p0607a05║者南無妙觀尊者南無法施尊者南無尾瑟
P178n1611_p0607a06║女羅尊者南無迦諾迦尊者南無跋釐惰闍
P178n1611_p0607a07║尊者南無降魔尊者南無富那夜奢尊者南
P178n1611_p0607a08║無賢劫尊者南無迦羅阿難多尊者南無佛
P178n1611_p0607a09║馱難提尊者南無阿難多尊者南無塢波賀
P178n1611_p0607a10║哩多尊者南無達野曩尾囉尊者南無舍利
P178n1611_p0607b01║子尊者南無阿那律尊者南無大蓮華尊者
P178n1611_p0607b02║南無諸天尊者南無大廣智不空尊者南無
P178n1611_p0607b03║僧那尊者南無毗尼多尊者南無波羅婆密
P178n1611_p0607b04║多羅尊者南無般若流支神秀尊者南無雲
P178n1611_p0607b05║居尊者南無龍山尊者南無曇無讖尊者南
P178n1611_p0607b06║無竺法護尊者南無慧能尊者南無玄真尊
P178n1611_p0607b07║者南無金牛尊者南無妙尊者南無善尊者
P178n1611_p0607b08║南無地婆訶羅尊者南無慧藏尊者南無佛
P178n1611_p0607b09║陀跋陀羅尊者南無菩提流志尊者南無支
P178n1611_p0607b10║婁迦讖尊者南無缽哩摩尊者南無囉尸迦
P178n1611_p0608a01║尊者南無達磨笈多尊者南無妙髻尊者南
P178n1611_p0608a02║無并伽羅莎[言*我]多尊者南無金頗羅尊者南
P178n1611_p0608a03║無蘇難那尊者南無多意尊者南無虞嚕迦
P178n1611_p0608a04║尊者南無嚕呬尼頭髻尊者南無彌遮迦尊
P178n1611_p0608a05║者南無健拏尊者南無蘇迦羅耶殊尊者南
P178n1611_p0608a06║無迦毗摩羅尊者南無孫那哩尊者南無三
P178n1611_p0608a07║相尊者南無哩[口*縛]那深財尊者南無諾矩羅
P178n1611_p0608a08║尊者南無多財尊者南無素嚕波囉多迦尊
P178n1611_p0608a09║者南無[言*我]麼迦提洒尊者南無不如密多尊
P178n1611_p0608a10║者南無麼護那尊者南無擬哩迦哩尼尊者
P178n1611_p0608b01║南無塢波捺以迦尊者南無頗羅墮惹尊者
P178n1611_p0608b02║南無麼護惹尊者南無[口*縛]婆[口*縛]尊者南無注
P178n1611_p0608b03║茶半託迦尊者南無天尊者南無慈慧法尊
P178n1611_p0608b04║者南無無等尊者南無善覺逍遙尊者南無
P178n1611_p0608b05║普願智常尊者南無童子迦葉尊者南無乳
P178n1611_p0608b06║底囉娑尊者南無吉迦夜尊者南無麼賀底
P178n1611_p0608b07║沙尊者南無普化覺尊者南無弘辯尊者南
P178n1611_p0608b08║無大善常興尊者南無萬歲道通尊者南無
P178n1611_p0608b09║優缽羅色尊者南無嬌梵波提尊者南無室
P178n1611_p0608b10║哩野阿曩吠那尊者南無蓮華光尊者南無
P178n1611_p0609a01║達野曩尊者南無國道妙尊者南無曇照尊
P178n1611_p0609a02║者南無補瑟娑羅尊者南無靈佑尊者南無
P178n1611_p0609a03║性空尊者南無惹野縛底尊者南無寰中尊
P178n1611_p0609a04║者南無室囉馱尊者南無普岸智真尊者南
P178n1611_p0609a05║無并伽羅尊者南無素[吃-乙+小]多尊者南無慧寂
P178n1611_p0609a06║脅尊者南無神讚尊者南無阿努囉馱尊者
P178n1611_p0609a07║南無圓暢尊者南無法端尊者南無阿它野
P178n1611_p0609a08║曩尊者南無洪諲尊者南無因揭陀尊者南
P178n1611_p0609a09║無法會寶雲尊者南無妙說三藏尊者南無
P178n1611_p0609a10║如滿志道尊者南無祇林尊者南無寶徹尊
P178n1611_p0609b01║者南無達磨玄朗尊者南無聖堅玄覺尊者
P178n1611_p0609b02║南無[口*縛]布沙尊者南無竺法護尊者南無慧
P178n1611_p0609b03║滿尊者南無慈雲尊者南無至行廣脩尊者
P178n1611_p0609b04║南無灌頂法喜尊者南無神藏尊者南無太
P178n1611_p0609b05║毓尊者南無道明無相尊者南無湛然如會
P178n1611_p0609b06║尊者南無麼護那尊者南無尾舍佉尊者南
P178n1611_p0609b07║無法海應天尊者南無慧海玄素尊者南無
P178n1611_p0609b08║道信至尊尊者南無迦智尊者南無無住尊
P178n1611_p0609b09║者南無神會黑眼尊者南無至真無業尊者
P178n1611_p0609b10║南無弘思尊者南無離三毒智常尊者南無
P178n1611_p0610a01║智藏無了尊者南無寶貴法尊者南無道邃
P178n1611_p0610a02║尊者南無全植尊者南無法達總印尊者南
P178n1611_p0610a03║無廣澄辭朗尊者南無慧超尊者南無超三
P178n1611_p0610a04║界智真尊者南無龍樹尊者南無蓮華色尊
P178n1611_p0610a05║者南無馬鳴尊者南無舍利弗尊者南無鳩
P178n1611_p0610a06║摩羅什尊者南無難陀尊者南無妙髻尊者
P178n1611_p0610a07║南無除苦惱尊者南無迦羅婆尊者南無須
P178n1611_p0610a08║密尊者南無竺法護尊者南無法海天龍妙
P178n1611_p0610a09║尊者南無蓮華大福德尊者南無頗羅墮惹
P178n1611_p0610a10║多財尊者南無計舍[口*縛]尊者南無自在常觀
P178n1611_p0610b01║大尊者南無淨光義寂尊者南無大迦葉尊
P178n1611_p0610b02║者南無耶殊舍利子尊者南無最勝阿難多
P178n1611_p0610b03║尊者南無阿那律尊者南無吉祥密慧滿尊
P178n1611_p0610b04║者南無荏麼際曩尊者南無菩提流志尊者
P178n1611_p0610b05║南無普化無等慈慧尊者南無達野曩尊者
P178n1611_p0610b06║南無善覺尊者南無堀多尊者南無三藏達
P178n1611_p0610b07║磨尊者南無自滿尊者南無尾[口*縛]哩多曩尊
P178n1611_p0610b08║者南無塢波布囉拏尊者南無尾瑟女末底
P178n1611_p0610b09║尊者南無大廣智不空尊者南無弘辯尊者
P178n1611_p0610b10║南無慈慧祇多密尊者南無法端哩[口*縛]那尊
P178n1611_p0611a01║者南無寶雲如會法融慧可尊者南無計舍
P178n1611_p0611a02║縛尊者南無底沙尊者南無因揭陀尊者南
P178n1611_p0611a03║無達野曩尊者南無崇慧弘思大尊者南無
P178n1611_p0611a04║志真曉了大尊者南無義端慧寂智真素[吃-乙+小]
P178n1611_p0611a05║多尊者南無國道興平大尊者南無道常良
P178n1611_p0611a06║遂尊者南無尾舍佉尊者南無際多除苦惱
P178n1611_p0611a07║尊者南無妙髻室囉馱尊者南無無邊果尊
P178n1611_p0611a08║者南無大福德最勝尊者南無阿他野曩尊
P178n1611_p0611a09║者南無智巖無業尊者南無義淨寶積智閑
P178n1611_p0611a10║尊者南無大善尊者南無如滿志誠尊者南
P178n1611_p0611b01║無靈默道信尊者南無普世界大意尊者南
P178n1611_p0611b02║無三滿多底沙尊者南無半託迦尊者南無
P178n1611_p0611b03║業果尊者南無普供養不思議眾尊者南無
P178n1611_p0611b04║缽羅麼[口*縛]底尊者南無聖堅鶴勒那尊者南
P178n1611_p0611b05║無慧方如滿尊者南無智封道樹尊者南無
P178n1611_p0611b06║大迦葉尊者南無健拏賀哩多尊者南無嚕
P178n1611_p0611b07║呬尼尊者南無善覺洪恩大尊者南無道通
P178n1611_p0611b08║法達大尊者南無巨方無相尊者南無慧超
P178n1611_p0611b09║哩[口*縛]那尊者南無神讚洪諲大尊者南無智
P178n1611_p0611b10║通明哲尊者南無勞囉[口*縛]尊者南無注茶半
P178n1611_p0612a01║託迦尊者南無遍曜尊者南無目犍連尊者
P178n1611_p0612a02║南無離三毒尊者南無斷輪迴尊者南無正
P178n1611_p0612a03║果迦多演曩尊者南無會通玄素尊者南無
P178n1611_p0612a04║大毓慧藏法持尊者南無無邊界自在尊者
P178n1611_p0612a05║南無曇藏慧忠道明本淨尊者南無麼護那
P178n1611_p0612a06║如會尊者南無都沙賃彌迦賢劫眾無量尊
P178n1611_p0612a07║者南無吉祥密超三界尊者南無那連提耶
P178n1611_p0612a08║舍尊者南無智威室哩野尊者南無道欽辭
P178n1611_p0612a09║朗性空日子阿那律尊者南無志勒達磨戰
P178n1611_p0612a10║空濕羅尊者南無迦智玄真大尊者南無龍
P178n1611_p0612b01║山萬歲大尊者南無靈湍普願廣澄[言*我]底迦
P178n1611_p0612b02║尊者南無圓暢安通大尊者南無智常尊者
P178n1611_p0612b03║南無神秀尊者南無成博迦尊者南無俱嚕
P178n1611_p0612b04║半唧迦尊者南無妙意布囉拏尊者南無賀
P178n1611_p0612b05║哩多尊者南無大迦多演曩菩提達摩尊者
P178n1611_p0612b06║南無大安希運尊者南無寶徹無了智常尊
P178n1611_p0612b07║者南無難歡喜那曩尊者南無妙說元琇尊
P178n1611_p0612b08║者南無靖宗玄挺尊者南無麼護惹懷海尊
P178n1611_p0612b09║者南無塢波賀哩多尊者南無你達野以迦
P178n1611_p0612b10║尊者南無舍利弗尊者南無智藏靈佑尊者
P178n1611_p0613a01║南無智藏毗尼多尊者南無高亭縛切迦尊
P178n1611_p0613a02║者南無章安灌頂尊者南無法華智威尊者
P178n1611_p0613a03║南無阿那律尊者南無蓮華光妙髻無邊果
P178n1611_p0613a04║尊者南無那連提耶舍尊者南無塢波半唧
P178n1611_p0613a05║迦尊者南無性空無等尊者南無常觀達野
P178n1611_p0613a06║曩尊者南無玄素洪恩大尊者南無慧安無
P178n1611_p0613a07║相尊者南無阿難陀尊者南無僧那室哩野
P178n1611_p0613a08║尊者南無妙意并伽羅尊者南無超三界尊
P178n1611_p0613a09║者南無孫那哩尊者南無優樓頻螺迦葉尊
P178n1611_p0613a10║者南無義淨玄奘尊者南無玄挺惟則尊者
P178n1611_p0613b01║南無仁儉尊者南無尾瑟女末底尊者南無
P178n1611_p0613b02║智真如會尊者南無戒雲普化尊者南無離
P178n1611_p0613b03║三毒尊者南無普願尊者南無紅螺尊者南
P178n1611_p0613b04║無半託迦尊者南無難你迦志徹尊者南無
P178n1611_p0613b05║賀哩多尊者南無智通辭朗尊者南無尾[口*縛]
P178n1611_p0613b06║哩多曩尊者南無寶雲吉祥密尊者南無塢
P178n1611_p0613b07║波麼哩虞迦尊者南無最勝尊者南無麼護
P178n1611_p0613b08║惹尊者南無法融烏波[口*縛]哩多曩尊者南無
P178n1611_p0613b09║玄覺法真勝尊者南無祇林大功德尊者南
P178n1611_p0613b10║無道通自滿法施尊者南無麼護惹尊者南
P178n1611_p0614a01║無無業惟寬大尊者南無廣澄神藏[言*我]底迦
P178n1611_p0614a02║尊者南無逍遙諾矩羅尊者南無增益跋陀
P178n1611_p0614a03║羅尊者南無降魔藏尊者南無吉迦夜慧寂
P178n1611_p0614a04║弘思無了尊者南無般若流支尊者南無靈
P178n1611_p0614a05║默懷海全植尊者南無求那跋陀羅尊者南
P178n1611_p0614a06║無寶雲義通尊者南無慧超靈佑尊者南無
P178n1611_p0614a07║烏閉多黑眼尊者南無洪諲羯賓那婆須密
P178n1611_p0614a08║普岸尊者南無嚕呬尼聖堅寶貴尊者。 南無
P178n1611_p0614a09║摩騰神僧南無法蘭神僧南無世高神僧南
P178n1611_p0614a10║無僧會神僧南無朱士行神僧南無訶羅竭
P178n1611_p0614b01║神僧南無耆域神僧南無法朗神僧南無佛
P178n1611_p0614b02║圖澄神僧南無佛調神僧南無法慧神僧南
P178n1611_p0614b03║無道安神僧南無曇猷神僧南無曇翼神僧
P178n1611_p0614b04║南無曇始神僧南無法顯神僧南無法曠神
P178n1611_p0614b05║僧南無慧遠神僧南無鳩摩羅什神僧南無
P178n1611_p0614b06║法安神僧南無曇霍神僧南無曇邕神僧南
P178n1611_p0614b07║無僧朗神僧南無佛陀耶舍神僧南無曇無
P178n1611_p0614b08║竭神僧南無佛馱跋陀羅神僧南無曇邃神
P178n1611_p0614b09║僧南無登師神僧南無寶通神僧南無慧紹
P178n1611_p0614b10║神僧南無悟詮神僧南無曇無懺神僧南無
P178n1611_p0615a01║杯渡神僧南無曇諦神僧南無求那跋摩神
P178n1611_p0615a02║僧南無僧亮神僧南無道生神僧南無曇摩
P178n1611_p0615a03║密多神僧南無求那跋陀羅神僧南無慧達
P178n1611_p0615a04║神僧南無勒那漫提神僧南無僧意神僧南
P178n1611_p0615a05║無道豐神僧南無僧稠神僧南無寶公神僧
P178n1611_p0615a06║南無阿禿師神僧南無僧達神僧南無玄暢
P178n1611_p0615a07║神僧南無曇超神僧南無法度神僧南無惠
P178n1611_p0615a08║瑱神僧南無僧群神僧南無慧通神僧南無
P178n1611_p0615a09║邵碩神僧南無法願神僧南無寶誌神僧南
P178n1611_p0615a10║無香闍黎神僧南無道琳神僧南無嵩頭陀
P178n1611_p0615b01║神僧南無阿專師神僧南無達摩神僧南無
P178n1611_p0615b02║通公神僧南無僧林神僧南無慧約神僧南
P178n1611_p0615b03║無擅特師神僧南無植相神僧南無陸法和
P178n1611_p0615b04║神僧南無尚圓神僧南無法聰神僧南無僧
P178n1611_p0615b05║安神僧南無傳弘神僧南無慧思神僧南無
P178n1611_p0615b06║普明神僧南無玄光神僧南無明達神僧南
P178n1611_p0615b07║無道舜神僧南無道先神僧南無法安神僧
P178n1611_p0615b08║南無智顗神僧南無智曠神僧南無法充神
P178n1611_p0615b09║僧南無慧[仁-二+品]神僧南無法喜神僧南無普安
P178n1611_p0615b10║神僧南無道英神僧南無法進神僧南無僧
P178n1611_p0616a01║朗神僧南無惠祥神僧南無無相神僧南無
P178n1611_p0616a02║明恭神僧南無曇詢神僧南無智滿神僧南
P178n1611_p0616a03║無智晞神僧南無惠主神僧南無明淨神僧
P178n1611_p0616a04║南無智璪神僧南無知苑神僧南無大志神
P178n1611_p0616a05║僧南無智聰神僧南無善道神僧南無法順
P178n1611_p0616a06║神僧南無志寬神僧南無世瑜神僧南無玄
P178n1611_p0616a07║奘神僧南無法敏神僧南無慧璿神僧南無
P178n1611_p0616a08║豐干神僧南無寒山子神僧南無拾得神僧
P178n1611_p0616a09║南無法沖神僧南無通達神僧南無岑闍黎
P178n1611_p0616a10║神僧南無慧悟神僧南無法融神僧南無智
P178n1611_p0616b01║勤神僧南無道宣神僧南無英師神僧南無
P178n1611_p0616b02║窺基神僧南無洪昉神僧南無華嚴和尚神
P178n1611_p0616b03║僧南無清虛神僧南無金師神僧南無慧安
P178n1611_p0616b04║神僧南無僧伽神僧南無惠安神僧南無秀
P178n1611_p0616b05║師神僧南無萬迴神僧南無處寂神僧南無
P178n1611_p0616b06║元珪神僧南無通玄神僧南無一行神僧南
P178n1611_p0616b07║無無畏神僧南無金剛智神僧南無鑒源神
P178n1611_p0616b08║僧南無義福神僧南無真表神僧南無明達
P178n1611_p0616b09║神僧南無法秀神僧南無懶殘神僧南無西
P178n1611_p0616b10║域僧神僧南無本淨神僧南無懷玉神僧南
P178n1611_p0617a01║無無相神僧南無嵩嶽僧神僧南無儀光神
P178n1611_p0617a02║僧南無慧因神僧南無普滿神僧南無地藏
P178n1611_p0617a03║神僧南無鑒真神僧南無無漏神僧南無不
P178n1611_p0617a04║空神僧南無道昭神僧南無玄宗神僧南無
P178n1611_p0617a05║惠忠神僧南無崇惠神僧南無靈坦神僧南
P178n1611_p0617a06║無慧聞神僧南無難陀神僧南無和和神僧
P178n1611_p0617a07║南無義師神僧南無代病神僧南無廣陵大
P178n1611_p0617a08║師神僧南無靈默神僧南無澄觀神僧南無
P178n1611_p0617a09║隱峰神僧南無圓觀神僧南無智[(工*口)/言]神僧南
P178n1611_p0617a10║無素公神僧南無弘道神僧南無清公神僧
P178n1611_p0617b01║南無惟瑛神僧南無文爽神僧南無鑑空神
P178n1611_p0617b02║僧南無無著神僧南無知玄神僧南無金剛
P178n1611_p0617b03║仙神僧南無懷信神僧南無智廣神僧南無
P178n1611_p0617b04║從諫神僧南無普聞神僧南無懷濬神僧南
P178n1611_p0617b05║無辛七師神僧南無簡師神僧南無契此神
P178n1611_p0617b06║僧南無阿足師神僧南無惟靖神僧南無齊
P178n1611_p0617b07║州僧神僧南無蜆子和尚神僧南無扣冰古
P178n1611_p0617b08║佛神僧南無全宰神僧南無延壽神僧南無
P178n1611_p0617b09║全清神僧南無自新神僧南無法本神僧南
P178n1611_p0617b10║無點點師神僧南無行遵神僧南無僧緘神
P178n1611_p0618a01║僧南無智暉神僧南無谷泉神僧南無礦師
P178n1611_p0618a02║神僧南無志言神僧南無宗本神僧南無悟
P178n1611_p0618a03║新神僧南無淨梵神僧南無道隆神僧南無
P178n1611_p0618a04║靈芝神僧南無常羅漢神僧南無贍己神僧。
P178n1611_p0618a05║
P178n1611_p0618a06║
P178n1611_p0618a07║諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經卷第二
P178n1611_p0618a08║十
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院