ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首  頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】佛教大藏經 第六十九冊 No. 1977《科始終心要》
G069n1977_p0717a01║始終心要
G069n1977_p0717a02║    唐天台沙門釋湛然述
G069n1977_p0717a03║夫三諦者。天然之性德也。中諦者統一切法。真諦者泯一切法。俗諦者
G069n1977_p0717a04║立一切法。舉一即三非前後也。含生本具非造作之所得也。
G069n1977_p0717a05║悲夫祕藏不顯。蓋三惑之所覆也。故無明翳乎法性。塵沙障乎化導。見
G069n1977_p0717a06║思阻乎空寂。
G069n1977_p0717a07║然茲三惑。乃體上之虛妄也。
G069n1977_p0717a08║於是大覺慈尊。喟然嘆曰。真如界內。絕生佛之假名。平等慧中。無自他
G069n1977_p0717a09║之形相。但以眾生妄想不自證得。莫之能返也。
G069n1977_p0717a10║由是立乎三觀。破乎三惑。證乎三智。成乎三德。
G069n1977_p0717a11║空觀者。破見思惑。證一切智。成般若德。假觀者。破塵沙惑。證道種智。成
G069n1977_p0718a01║解脫德。中觀者。破無明惑。證一切種智。成法身德。
G069n1977_p0718a02║然茲三惑三觀三智三德。非各別也。非異時也。天然之理。具諸法故。
G069n1977_p0718a03║然此三諦性之自爾。迷茲三諦轉成三惑。惑破藉乎三觀。觀成證乎三
G069n1977_p0718a04║智。智成成乎三德。從因至果。非漸修也。說之次第。理非次第。大綱如此。
G069n1977_p0718a05║綱目可尋。
G069n1977_p0718a06║始終心要(竟)
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院