ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首  頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】房山石經 第二十八冊 No. 1082《釋華嚴漩澓偈》
F28n1082_p0627a22║釋花嚴漩澓偈
F28n1082_p0627a23║    南嶽般舟道場比丘 惟勁 釋
F28n1082_p0627a24║夫見滄溟浩淼積隱摩尼巨嶽穹崇多含碧玉
F28n1082_p0627a25║適覽斯偈往復審詳篇目既與群殊定包無邊
F28n1082_p0627a26║之奧義輒申管見略釋綱猷冀方寸之微言知
F28n1082_p0627a27║虛空之廣大漩澓之號定體淵深大理與花嚴
F28n1082_p0627b01║相應餘教傍而少證略序標首廣意後陳其偈
F28n1082_p0627b02║摠有一十四句詳其義意通一十段釋之并隨
F28n1082_p0627b03║段結頌顯其摠意也。
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院