ndap
關於本計畫
數位化流程圖
未來計畫
版權聲明
CBETA
法鼓佛教學院
數位典藏科技計畫
首 頁 已建經目 國圖善本目錄 相關知識 佛教藏經目錄
【經文資訊】房山石經 第二十八冊 No. 1072《一切佛菩薩名集》
F28n1072_p0400a01║一切佛菩[薩-產+(辛/工)]名集卷第十三  多
F28n1072_p0400a02║  利州太子寺講經論比丘 德雲 集
F28n1072_p0400a03║ 南無歡喜自在佛 南無寶髻佛 南無月面佛
F28n1072_p0400a04║ 南無無垢稱佛 南無稱威德佛 南無愛天佛
F28n1072_p0400a05║ 南無羅[目*侯]天佛 南無善炎佛 南無寶愛佛
F28n1072_p0400a06║ 南無寶聚佛 南無寶步佛 南無師子華佛
F28n1072_p0400a07║ 南無高修佛 南無人自在佛 南無人慧佛
F28n1072_p0400a08║ 南無照世閒佛 南無寶威德佛 南無功德佛
F28n1072_p0400a09║ 南無相佛 南無乘莊嚴佛 南無橋梁佛
F28n1072_p0400a10║ 南無香象佛 南無無心慧佛 南無彌留幢佛
F28n1072_p0400a11║ 南無善香佛 南無堅鎧佛 南無勝威德佛
F28n1072_p0400a12║ 南無摩尼鎧佛 南無賢佛 南無善香月佛
F28n1072_p0400a13║ 南無淨自在佛 南無師子月佛 南無勝威德佛
F28n1072_p0400a14║ 南無善勝佛 南無不可勝輪佛 南無勝親佛
F28n1072_p0400a15║ 南無寶名佛 南無大行佛 南無高光明佛
F28n1072_p0400a16║ 南無功德山佛 南無大稱佛 南無法稱佛
F28n1072_p0400a17║ 南無施光明佛 南無電德佛 南無實作佛
F28n1072_p0400a18║ 南無命佛 南無善炎佛 南無善首佛
F28n1072_p0400a19║ 南無決定慧佛 南無離有佛 南無摩尼香佛
F28n1072_p0400a20║ 南無勝喜佛 南無師子光明佛 南無普照佛
F28n1072_p0400a21║ 南無稱勝佛 南無善智慧佛 南無摩尼月佛
F28n1072_p0400a22║ 南無高光佛 南無不可降伏行佛 南無火佛
F28n1072_p0400a23║ 南無摩尼輪佛 南無世尊佛 南無師子像佛
F28n1072_p0400a24║ 南無月佛 南無寶炎佛 南無羅[目*侯]佛
F28n1072_p0400a25║ 南無善護佛 南無希覺佛 南無同光明佛
F28n1072_p0400a26║ 南無寂靜去佛 南無安隱世閒佛 南無無惱佛
F28n1072_p0400a27║ 南無十行佛 南無力喜佛 南無火體勝佛
F28n1072_p0400a28║ 南無至大體佛 南無得大勢佛 南無功德藏佛
F28n1072_p0400b01║ 南無實行佛 南無無畏勝佛 南無樹提佛
F28n1072_p0400b02║ 南無大光明佛 南無田光佛 南無廣功德佛
F28n1072_p0400b03║ 南無寶功德佛 南無自在佛 南無摩香佛
F28n1072_p0400b04║ 南無作業佛 南無師子手佛 南無善化佛
F28n1072_p0400b05║ 南無寶高佛 南無海佛 南無住持佛
F28n1072_p0400b06║ 南無義慧佛 南無善思惟慧佛 南無大眾輪佛
F28n1072_p0400b07║ 南無寶火佛 南無修行義佛 南無世閒月佛
F28n1072_p0400b08║ 南無華聲佛    一百竟。 南無淨幢佛
F28n1072_p0400b09║ 南無大眾上首佛 南無師子步佛 南無威德佛
F28n1072_p0400b10║ 南無福德成就佛 南無大光明佛 南無寶稱佛
F28n1072_p0400b11║ 南無信眾佛 南無無邊稱佛 南無不空光明佛
F28n1072_p0400b12║ 南無聖大佛 南無金剛眾佛 南無善肩佛
F28n1072_p0400b13║ 南無幢佛 南無花成佛 南無鎧慧佛
F28n1072_p0400b14║ 南無風行佛 南無善思惟佛 南無稱佛
F28n1072_p0400b15║ 南無快然佛 南無甘露聚佛 南無功德護佛
F28n1072_p0400b16║ 南無義去佛 南無無畏佛 南無慈佛
F28n1072_p0400b17║ 南無住分別佛 南無摩尼足佛 南無解勝威德佛
F28n1072_p0400b18║ 南無善報佛 南無善疾平等威德佛
F28n1072_p0400b19║ 南無智勝佛 南無善天佛 南無寶聲佛
F28n1072_p0400b20║ 南無智力德佛 南無師子慧佛 南無華高佛
F28n1072_p0400b21║ 南無智作佛 南無華德佛 南無功德藏佛
F28n1072_p0400b22║ 南無寶稱佛 南無實佛 南無不可降伏佛
F28n1072_p0400b23║ 南無無畏自在佛 南無淨佛 南無諸天佛
F28n1072_p0400b24║ 南無可愛佛 南無實天佛 南無寶藏佛
F28n1072_p0400b25║ 南無功德稱佛 南無智積佛 南無清白佛
F28n1072_p0400b26║ 南無遠行佛 南無天威德佛 南無淨聖佛
F28n1072_p0400b27║ 南無喜天佛 南無大憂威德佛 南無炎聚佛
F28n1072_p0401a01║ 南無大勝佛 南無華佛 南無喜佛
F28n1072_p0401a02║ 南無善首佛 南無自在幢佛 南無大愛佛
F28n1072_p0401a03║ 南無善心佛 南無降伏他眾佛 南無勇猛佛
F28n1072_p0401a04║ 南無成就佛 南無成德佛 南無善思義境界佛
F28n1072_p0401a05║ 南無善臂佛 南無大寶佛 南無稱意佛
F28n1072_p0401a06║ 南無世閒尊佛 南無功德光明佛 南無寶聲佛
F28n1072_p0401a07║ 南無金剛仙佛 南無成就佛 南無師子力佛
F28n1072_p0401a08║ 南無無垢眼佛 南無迦葉佛 南無清淨智佛
F28n1072_p0401a09║ 南無智步佛 南無高威德佛 南無火光明佛
F28n1072_p0401a10║ 南無日光明佛 南無無垢身佛
F28n1072_p0401a11║ 南無差別身佛 南無差別威德佛
F28n1072_p0401a12║ 南無不可比甘露缽佛 南無月光明電德佛
F28n1072_p0401a13║ 南無寂滅去佛 南無不動佛 南無多稱佛
F28n1072_p0401a14║ 南無功德法佛 南無歡喜無畏佛 南無莊嚴王佛
F28n1072_p0401a15║ 南無妙稱佛 南無多炎佛 南無華勝佛
F28n1072_p0401a16║ 南無寶莊嚴佛    一百竟。 南無善賢佛
F28n1072_p0401a17║ 南無寶妙佛 南無善智慧佛 南無善賢德佛
F28n1072_p0401a18║ 南無梵幢佛 南無月蓋佛 南無羅網炎佛
F28n1072_p0401a19║ 南無廣光明佛 南無智稱佛 南無名相佛
F28n1072_p0401a20║ 南無功德光明佛 南無稱名聲佛 南無滿月佛
F28n1072_p0401a21║ 南無華光佛 南無善行佛 南無然燈王佛
F28n1072_p0401a22║ 南無電幢佛 南無光明王佛 南無星宿光佛
F28n1072_p0401a23║ 南無不可嫌名佛 南無波頭摩藏佛 南無弗沙快佛
F28n1072_p0401a24║ 南無眼滿佛 南無無濁義佛 南無高威德佛
F28n1072_p0401a25║ 南無華威德佛 南無奮迅佛 南無無障[得-彳]智佛
F28n1072_p0401a26║ 南無羅[目*侯]天佛 南無智聚佛 南無上首佛
F28n1072_p0401a27║ 南無自在劫佛 南無花幢佛 南無羅[目*侯]佛
F28n1072_p0401b01║ 南無火藥佛 南無星宿王佛 南無明王佛
F28n1072_p0401b02║ 南無福德王佛 南無稱光佛 南無日光明佛
F28n1072_p0401b03║ 南無法藏佛 南無善智慧佛 南無功德自在劫佛
F28n1072_p0401b04║ 南無金剛仙佛 南無智慧積佛 南無善住佛
F28n1072_p0401b05║ 南無善至智慧佛 南無淨聲佛 南無龍吼聲佛
F28n1072_p0401b06║ 南無桐幢佛 南無智慧聚佛 南無無畏佛
F28n1072_p0401b07║ 南無淨上首佛 南無快眼佛 南無龍德佛
F28n1072_p0401b08║ 南無寶幢佛 南無黠慧佛 南無不怯弱聲佛
F28n1072_p0401b09║ 南無寶相佛 南無聲德佛 南無師子佛
F28n1072_p0401b10║ 南無種種說佛 南無智色佛 南無波頭摩聚佛
F28n1072_p0401b11║ 南無花佛 南無奮迅去佛 南無花積佛
F28n1072_p0401b12║ 南無勝色佛 南無星宿色佛 南無月燈佛
F28n1072_p0401b13║ 南無威德聚佛 南無菩提王佛 南無無盡佛
F28n1072_p0401b14║ 南無善慧眼佛 南無喜身佛 南無智慧國土佛
F28n1072_p0401b15║ 南無上佛 南無淨威德佛 南無有智佛
F28n1072_p0401b16║ 南無真聲佛 南無尊佛 南無無障[得-彳]藏佛
F28n1072_p0401b17║ 南無勝德佛 南無勝智奮迅佛 南無火炎佛
F28n1072_p0401b18║ 南無自在疾住持威德佛 南無善光明勝佛
F28n1072_p0401b19║ 南無善色王佛 南無成就義佛 南無師子仙佛
F28n1072_p0401b20║ 南無天佛 南無施佛 南無快藏佛
F28n1072_p0401b21║ 南無福德光明佛 南無淨佛 南無然燈王佛
F28n1072_p0401b22║ 南無智生佛 南無妙天佛 南無地天佛
F28n1072_p0401b23║ 南無得解脫去佛    一百竟。 南無金頂佛
F28n1072_p0401b24║ 南無羅[目*侯]樂說佛 南無難勝佛 南無信聖佛
F28n1072_p0401b25║ 南無月光佛 南無金光佛 南無善才佛
F28n1072_p0401b26║ 南無功德自在天佛 南無法蓋佛 南無功德智佛
F28n1072_p0401b27║ 南無差別身佛 南無妙智佛 南無微智佛
F28n1072_p0402a01║ 南無一切威德藥佛 南無解脫幢佛
F28n1072_p0402a02║ 南無智慧藏佛 南無智慧積佛 南無怖畏佛
F28n1072_p0402a03║ 南無離惡佛 南無無障[得-彳]稱佛 南無實積佛
F28n1072_p0402a04║ 南無善聲佛 南無眾自在劫佛 南無法積佛
F28n1072_p0402a05║ 南無解脫威德佛 南無勝快佛 南無妙身佛
F28n1072_p0402a06║ 南無妙語佛 南無師子愛佛 南無人自在功德佛
F28n1072_p0402a07║ 南無師子髻佛 南無法後佛 南無安樂佛
F28n1072_p0402a08║ 南無不動佛 南無色威德佛 南無能覺王佛
F28n1072_p0402a09║ 南無善眼佛 南無堅固義佛 南無智光明佛
F28n1072_p0402a10║ 南無香威德佛 南無無病修佛 南無海覺佛
F28n1072_p0402a11║ 南無勝色佛 南無善步佛 南無吼稱佛
F28n1072_p0402a12║ 南無覺身佛 南無然燈日佛 南無智慧足佛
F28n1072_p0402a13║ 南無定身佛 南無威德光盡佛 南無功德乘佛
F28n1072_p0402a14║ 南無金乘佛 南無放結佛 南無法行佛
F28n1072_p0402a15║ 南無善住去佛 南無離慢佛 南無智藏佛
F28n1072_p0402a16║ 南無淨天佛 南無栴檀佛 南無無憂佛
F28n1072_p0402a17║ 南無清淨身幢佛 南無無國土華佛 南無無量威德佛
F28n1072_p0402a18║ 南無天光明佛 南無智慧花佛 南無成就智佛
F28n1072_p0402a19║ 南無淨住佛 南無一味手佛 南無自在佛
F28n1072_p0402a20║ 南無無比說佛 南無勝說佛 南無福德威德佛
F28n1072_p0402a21║ 南無日佛 南無度世閒智佛 南無得成就佛
F28n1072_p0402a22║ 南無法行佛 南無求安隱佛 南無色智佛
F28n1072_p0402a23║ 南無合掌光明佛 南無無創佛 南無琉璃藏佛
F28n1072_p0402a24║ 南無花天佛 南無自然佛 南無善根光明佛
F28n1072_p0402a25║ 南無一切功德勝光明佛 南無寶勝佛
F28n1072_p0402a26║ 南無日月佛 南無降伏怨佛 南無無量光明佛
F28n1072_p0402a27║ 南無須摩那樹提光佛 南無僧上佛
F28n1072_p0402b01║ 南無樂智慧佛 南無功德自在佛 南無寂靜佛
F28n1072_p0402b02║ 南無功德積力佛 南無善眼佛 南無善聲佛
F28n1072_p0402b03║ 南無善花佛 南無善住佛 南無功德威德聚佛
F28n1072_p0402b04║    一百竟。 南無無邊智佛 南無無量聲佛
F28n1072_p0402b05║ 南無善光佛 南無善智慧佛 南無解脫義佛
F28n1072_p0402b06║ 南無思惟勝佛 南無勝聲身佛 南無快佛
F28n1072_p0402b07║ 南無勝行佛 南無寂靜義佛 南無善過佛
F28n1072_p0402b08║ 南無清淨行佛 南無花作佛 南無善光佛
F28n1072_p0402b09║ 南無常然燈佛 南無善量佛 南無眾自在佛
F28n1072_p0402b10║ 南無離畏佛 南無智怖佛 南無善逝樂說佛
F28n1072_p0402b11║ 南無勝眼佛 南無菩提月佛 南無寶光明佛
F28n1072_p0402b12║ 南無月佛 南無無畏佛 南無大鏡佛
F28n1072_p0402b13║ 南無梵聲佛 南無善聲佛 南無大智慧橋梁佛
F28n1072_p0402b14║ 南無普智慧佛 南無金剛仙佛 南無佛心佛
F28n1072_p0402b15║ 南無樹王佛 南無數聲佛 南無功德力佛
F28n1072_p0402b16║ 南無住聲佛 南無愛聖佛 南無威德佛
F28n1072_p0402b17║ 南無樹提味佛 南無妙鼓雲聲佛 南無愛眼佛
F28n1072_p0402b18║ 南無賢智佛 南無成就功德勝佛 南無寂靜吼佛
F28n1072_p0402b19║ 南無法幢佛 南無虛空功德聲佛 南無功德差別佛
F28n1072_p0402b20║ 南無功德聲佛 南無威德佛 南無聖行佛
F28n1072_p0402b21║ 南無有智佛 南無樂說月佛 南無善滅佛
F28n1072_p0402b22║ 南無月面佛 南無日月無垢佛 南無集功德佛
F28n1072_p0402b23║ 南無華福德佛 南無幢樂說國土佛 南無恭敬愛佛
F28n1072_p0402b24║ 南無無量師子佛 南無自在王佛 南無無量信佛
F28n1072_p0402b25║ 南無平等思惟佛 南無不動寂靜佛 南無無垢光佛
F28n1072_p0402b26║ 南無不動佛 南無不濁佛 南無善行佛
F28n1072_p0402b27║ 南無住善調智佛 南無說自在佛 南無大天佛
F28n1072_p0402b28║ (施主)
F28n1072_p0403a01║ 南無深意佛 南無無量佛 南無法力佛
F28n1072_p0403a02║ 南無供養花光佛 南無三界供養佛 南無應供佛
F28n1072_p0403a03║ 南無日藏佛 南無他供養佛 南無解脫幢佛
F28n1072_p0403a04║ 南無快結佛 南無甘露清淨佛 南無金剛堅佛
F28n1072_p0403a05║ 南無寶聚光明佛 南無快步佛 南無日清淨光明佛
F28n1072_p0403a06║ 南無功德積佛 南無阿樓那勝佛 南無師子去佛
F28n1072_p0403a07║ 南無勝上佛 南無花德佛 南無放光明佛
F28n1072_p0403a08║ 南無波頭摩智愛佛 南無快莊嚴佛 南無不空行佛
F28n1072_p0403a09║ 南無合創佛 南無幢光明幢佛 南無樂心佛
F28n1072_p0403a10║ 南無樂解脫佛 南無智淨佛    一百竟。
F28n1072_p0403a11║ 南無聞海慧佛 南無寶住持佛 南無枸峻莊嚴佛
F28n1072_p0403a12║ 南無孔雀聲佛 南無不屬佛 南無斷愛根佛
F28n1072_p0403a13║ 南無月起佛 南無海勝佛 南無動合去佛
F28n1072_p0403a14║ 南無樂功德然燈佛 南無教聲佛 南無地主佛
F28n1072_p0403a15║ 南無威德力佛 南無住智慧色佛 南無善月佛
F28n1072_p0403a16║ 南無覺花佛 南無善讚歎佛 南無善處佛
F28n1072_p0403a17║ 南無力智威德加佛 南無然燈堅固佛 南無奮迅佛
F28n1072_p0403a18║ 南無天聲佛 南無寂靜佛 南無日面佛
F28n1072_p0403a19║ 南無樂解脫佛 南無界光明佛 南無住行佛
F28n1072_p0403a20║ 南無無垢佛 南無堅固起佛 南無樂智自在佛
F28n1072_p0403a21║ 南無香光明佛 南無廣光明佛 南無念自在佛
F28n1072_p0403a22║ 南無甘露器佛 南無無[得-彳]幢佛 南無求勝菩提佛
F28n1072_p0403a23║ 南無信行佛 南無寶慚愧佛 南無法用佛
F28n1072_p0403a24║ 南無一切威德佛 南無大親佛 南無寂靜行佛
F28n1072_p0403a25║ 南無甘露增上佛 南無彌留光佛 南無聖讚歎佛
F28n1072_p0403a26║ 南無生威德佛 南無光明見佛 南無善修果報佛
F28n1072_p0403a27║ 南無善得莊嚴佛 南無寶光明佛 南無寂靜功德步佛
F28n1072_p0403b01║ 南無功德海佛 南無種種色佛 南無降伏魔佛
F28n1072_p0403b02║ 南無閉塞魔佛 南無度一切難佛 南無不破境智佛
F28n1072_p0403b03║ 南無海文飾佛 南無得眾解脫王佛 南無愛佛
F28n1072_p0403b04║ 南無佛幢佛 南無智聲佛 南無善勝佛
F28n1072_p0403b05║ 南無淨命佛 南無智報佛 南無如意幢佛
F28n1072_p0403b06║ 南無世閒自在劫佛 南無地住持佛 南無日愛佛
F28n1072_p0403b07║ 南無羅[目*侯]月佛 南無華光明佛 南無增上佛
F28n1072_p0403b08║ 南無威德住持佛 南無樂功德佛 南無樂力佛
F28n1072_p0403b09║ 南無善聲佛 南無法自在佛 南無梵聲佛
F28n1072_p0403b10║ 南無善思惟佛 南無無志智慧佛 南無大施佛
F28n1072_p0403b11║ 南無月稱佛 南無幢佛 南無稱人聲佛
F28n1072_p0403b12║ 南無樹王佛 南無滅闇佛 南無善星佛
F28n1072_p0403b13║ 南無善光佛 南無無量樂說幢佛 南無快行福德佛
F28n1072_p0403b14║ 南無度繫佛 南無無畏愛佛 南無世閒愛佛
F28n1072_p0403b15║ 南無妙行佛 南無憂波羅花鬘佛
F28n1072_p0403b16║ 南無無量樂說光明佛 南無信聖人佛
F28n1072_p0403b17║ 南無精進功德佛 南無堅甘露增上佛 南無高寶信佛
F28n1072_p0403b18║    一百竟。 南無得功德佛 南無福德慧佛
F28n1072_p0403b19║ 南無火炎佛 南無無量威功德威德佛
F28n1072_p0403b20║ 南無師子步佛 南無不動信佛 南無過有佛
F28n1072_p0403b21║ 南無龍王聲佛 南無住持輪佛 南無勝色佛
F28n1072_p0403b22║ 南無世愛佛 南無法月佛 南無無量樂稱佛
F28n1072_p0403b23║ 南無雲幢佛 南無功德去佛 南無善逝佛
F28n1072_p0403b24║ 南無無量聲佛 南無虛空天佛 南無摩尼王佛
F28n1072_p0403b25║ 南無清淨行佛 南無然燈佛 南無寶吼聲佛
F28n1072_p0403b26║ 南無人自在王佛 南無羅[目*侯]護佛 南無無畏佛
F28n1072_p0403b27║ 南無師子慧佛 南無寶稱佛 南無辨義見佛
F28n1072_p0404a01║ 南無世閒花佛 南無高步佛 南無等月王佛
F28n1072_p0404a02║ 南無樂說王佛 南無差別智佛 南無智自在佛
F28n1072_p0404a03║ 南無師子齒佛 南無快步佛 南無功德然燈月佛
F28n1072_p0404a04║ 南無無憂國土佛 南無意思智慧佛 南無法天災尊佛
F28n1072_p0404a05║ 南無舍調佛 南無增上力佛 南無智慧花佛
F28n1072_p0404a06║ 南無堅固聲佛 南無常樂佛 南無說義佛
F28n1072_p0404a07║ 南無信愛佛 南無師子葉結佛 南無離怖佛
F28n1072_p0404a08║ 南無月光明佛 南無不動佛 南無大莊嚴佛
F28n1072_p0404a09║ 南無多伽羅香佛 南無妙勝佛 南無波頭摩幢佛
F28n1072_p0404a10║ 南無寶聚佛 南無沉水香佛 南無大莊嚴佛
F28n1072_p0404a11║ 南無喜勝佛 南無山海佛 南無大海佛
F28n1072_p0404a12║ 南無法幢佛 南無梵勝佛 南無大香佛
F28n1072_p0404a13║ 南無大成就佛 南無大寶輪佛 南無無量壽佛
F28n1072_p0404a14║ 南無大高勝佛 南無大金臺佛 南無大輪佛
F28n1072_p0404a15║ 南無語作佛 南無大人佛 南無大手佛
F28n1072_p0404a16║ 南無師子香稱佛 南無供養勝佛 南無自在火佛
F28n1072_p0404a17║ 南無安樂作勝佛 南無師子花勝佛 南無寂靜幢佛
F28n1072_p0404a18║ 南無戒王佛 南無普勝佛 南無怖象佛
F28n1072_p0404a19║ 南無無憂勝佛 南無憂波羅香佛 南無大地佛
F28n1072_p0404a20║ 南無大龍勝佛 南無清淨王佛 南無大樂佛
F28n1072_p0404a21║ 南無波頭摩勝佛 南無捨拘蘇摩佛 南無龍妙佛
F28n1072_p0404a22║ 南無花聚佛 南無香象佛 南無常觀佛
F28n1072_p0404a23║ 南無正作佛 南無善住佛 南無尼拘律王佛
F28n1072_p0404a24║ 南無常光佛 南無月勝佛 南無栴檀行佛
F28n1072_p0404a25║    一百竟。
F28n1072_p0404a26║ 南無日藏佛 南無勝藏佛 南無須彌力佛
F28n1072_p0404a27║ 南無如意藏佛 南無金剛王佛 南無難勝佛
F28n1072_p0404b01║ 南無大勝佛 南無善見佛 南無精進德佛
F28n1072_p0404b02║ 南無大海佛 南無普莎羅佛 南無宿勝佛
F28n1072_p0404b03║ 南無佛天佛 南無師子幢佛 南無甘露勝佛
F28n1072_p0404b04║ 南無如意藏佛 南無功德慧厚勝佛 南無華幢佛
F28n1072_p0404b05║ 南無首勝佛 南無精進勝佛 南無龍勝佛
F28n1072_p0404b06║ 南無勝成就佛 南無大師佛 南無普見佛
F28n1072_p0404b07║ 南無寶多羅佛 南無普至佛 南無恭敬勝佛
F28n1072_p0404b08║ 南無大念佛 南無斷一切眾生疑王佛
F28n1072_p0404b09║ 南無寶勝佛 南無普蓋佛 南無大蓋佛
F28n1072_p0404b10║ 南無妙勝佛 南無千供養佛 南無寶華步佛
F28n1072_p0404b11║ 南無眾勝佛 南無幢慧佛 南無尼拘律王佛
F28n1072_p0404b12║ 南無上勝佛 南無普波頭摩佛 南無普勝佛
F28n1072_p0404b13║ 南無龍王護眾佛 南無寂滅佛 南無遠離垢佛
F28n1072_p0404b14║ 南無大聚佛 南無大供養佛 南無大將佛
F28n1072_p0404b15║ 南無善見佛 南無上勝佛 南無波頭摩勝佛
F28n1072_p0404b16║ 南無闍輪威德佛 南無勝月佛 南無能仁佛
F28n1072_p0404b17║ 南無然燈佛 南無大威德佛 南無月面佛
F28n1072_p0404b18║ 南無栴檀香佛 南無彌留山佛 南無彌留劫佛
F28n1072_p0404b19║ 南無大面佛 南無無染佛 南無龍天佛
F28n1072_p0404b20║ 南無山聲自在王佛 南無須彌山佛 南無金藏佛
F28n1072_p0404b21║ 南無火光▆佛 南無樹提自在佛 南無地家佛
F28n1072_p0404b22║ 南無勝琉璃金光明佛 南無月像佛
F28n1072_p0404b23║ 南無日聲佛 南無散花光明莊嚴佛
F28n1072_p0404b24║ 南無山海智慧奮迅通佛 南無金剛光佛
F28n1072_p0404b25║ 南無大香光佛 南無遠離嗔恨心佛
F28n1072_p0404b26║ 南無勝琉璃快智慧俱蘇摩佛 南無月光佛
F28n1072_p0404b27║ 南無日光佛 南無花鬘色王佛 南無華通佛
F28n1072_p0405a01║ 南無水月光佛 南無破無明闇佛 南無得樂說佛
F28n1072_p0405a02║ 南無無畏王佛 南無然明佛 南無師子意佛
F28n1072_p0405a03║ 南無精進堅固佛 南無不壞精進佛 南無堅固勇猛佛
F28n1072_p0405a04║ 南無人月佛 南無師子慧佛 南無閻浮上佛
F28n1072_p0405a05║ 南無釋迦牟尼佛 南無大勢佛 南無快聲佛
F28n1072_p0405a06║ 南無無量光佛 南無妙光佛 南無上首佛
F28n1072_p0405a07║ 南無上勝佛    一百竟。 南無樂吼佛
F28n1072_p0405a08║ 南無見實佛 南無供養稱佛 南無師子慧佛
F28n1072_p0405a09║ 南無聲德佛 南無善香佛 南無電燈佛
F28n1072_p0405a10║ 南無波頭摩光佛 南無大燈佛 南無淨聲佛
F28n1072_p0405a11║ 南無破疑佛 南無無邊威德佛 南無[賒-示+未]尸面佛
F28n1072_p0405a12║ 南無無量名佛 南無妙威德佛 南無散異疑佛
F28n1072_p0405a13║ 南無福德燈佛 南無善見佛 南無愛威德佛
F28n1072_p0405a14║ 南無不可降伏威德佛 南無無量藏佛
F28n1072_p0405a15║ 南無光明奮迅佛 南無廣稱佛 南無異幢佛
F28n1072_p0405a16║ 南無不可勝佛 南無威德王佛 南無堅固佛
F28n1072_p0405a17║ 南無妙稱佛 南無無量色佛 南無大信佛
F28n1072_p0405a18║ 南無妙聲佛 南無不動步佛 南無無量莊嚴佛
F28n1072_p0405a19║ 南無威德王聚光明佛 南無住智慧佛
F28n1072_p0405a20║ 南無金堅佛 南無愛解脫佛 南無能與無畏佛
F28n1072_p0405a21║ 南無甘露藏佛 南無普觀佛 南無大須佛
F28n1072_p0405a22║ 南無山威德佛 南無天供養佛 南無光明勝佛
F28n1072_p0405a23║ 南無說重佛 南無莊嚴光明佛 南無師子奮迅佛
F28n1072_p0405a24║ 南無異見佛 南無遍見佛 南無甘露步佛
F28n1072_p0405a25║ 南無月光明佛 南無稱供養佛 南無護根佛
F28n1072_p0405a26║ 南無清淨聲佛 南無障[得-彳]輪佛 南無甘露聲佛
F28n1072_p0405a27║ 南無離生佛 南無空威德佛 南無功德王佛
F28n1072_p0405b01║ 南無無量色佛 南無大力佛 南無黠慧莊嚴佛
F28n1072_p0405b02║ 南無見無障[得-彳]佛 南無師子香佛 南無普見佛
F28n1072_p0405b03║ 南無普德佛 南無善見佛 南無善色佛
F28n1072_p0405b04║ 南無慧稱佛 南無寶莊嚴佛 南無妙光佛
F28n1072_p0405b05║ 南無解脫奮迅佛 南無功德莊嚴佛 南無畢竟智佛
F28n1072_p0405b06║ 南無智高佛 南無不動智佛 南無善威德佛
F28n1072_p0405b07║ 南無決色佛 南無實聲佛 南無火聲佛
F28n1072_p0405b08║ 南無善見佛 南無無量威德佛 南無愛稱佛
F28n1072_p0405b09║ 南無妙思惟佛 南無功德花佛 南無俱蘇摩炎佛
F28n1072_p0405b10║ 南無難降伏佛 南無妙吼聲佛 南無善見佛
F28n1072_p0405b11║ 南無眾生可敬佛 南無火明佛 南無無比步佛
F28n1072_p0405b12║ 南無清淨智佛 南無快聲佛 南無火照佛
F28n1072_p0405b13║ 南無月照佛 南無智花佛 南無功德莊嚴佛
F28n1072_p0405b14║ 南無福德光明佛 南無智作佛    一百竟。
F28n1072_p0405b15║ 南無斷有見佛 南無見愛佛 南無無量光佛
F28n1072_p0405b16║ 南無勝聲佛 南無種種日佛 南無戒步佛
F28n1072_p0405b17║ 南無天面佛 南無放蓋佛 南無波婆婆佛
F28n1072_p0405b18║ 南無星宿佛 南無慧覺佛
F28n1072_p0405b19║ 南無增上師子種種烏吼聲佛 南無象吼佛
F28n1072_p0405b20║ 南無梵聲佛 南無龍吼佛 南無勢自在佛
F28n1072_p0405b21║ 南無世閒自在王佛 南無無量命佛 南無然燈佛
F28n1072_p0405b22║ 南無無垢蓋佛 南無寶光明佛 南無天威德面佛
F28n1072_p0405b23║ 南無然燈佛 南無光明勝王佛 南無普照佛
F28n1072_p0405b24║ 南無智慧奮迅王佛 南無可量花佛
F28n1072_p0405b25║ 南無下花佛 南無莊嚴勝散華佛
F28n1072_p0405b26║ 南無盧舍那智慧莊嚴奮迅王佛 南無無量花佛
F28n1072_p0405b27║ 南無無量眾上首王佛 南無月摩尼光羅網佛
F28n1072_p0406a01║ 南無無垢威德佛 南無勝成就佛 南無安隱佛
F28n1072_p0406a02║ 南無高行佛 南無歡喜佛 南無堅固佛
F28n1072_p0406a03║ 南無善眼佛 南無善意佛 南無一切尸棄佛(等)
F28n1072_p0406a04║ 南無善生佛 南無淨聖佛 南無梵勝佛
F28n1072_p0406a05║ 南無善見佛 南無上勝佛 南無上修佛
F28n1072_p0406a06║ 南無妙勝佛 南無寂靜佛 南無不厭足法佛
F28n1072_p0406a07║ 南無得功德佛 南無陽炎佛 南無稱上佛
F28n1072_p0406a08║ 南無吉沙佛 南無星宿佛 南無了見佛
F28n1072_p0406a09║ 南無無量命佛 南無見義佛 南無高山佛
F28n1072_p0406a10║ 南無金聖佛 南無一切處自在佛 南無自在幢佛
F28n1072_p0406a11║ 南無淨聲佛 南無妙聲佛 南無人聲佛
F28n1072_p0406a12║ 南無寶上佛 南無寶炎佛 南無大寶佛
F28n1072_p0406a13║ 南無一切釋迦牟尼佛 南無一切然燈佛
F28n1072_p0406a14║ 南無一切莎羅王佛 南無一切拘神王佛
F28n1072_p0406a15║ 南無一切波頭摩王佛 南無無同佛名佛
F28n1072_p0406a16║ 南無功德王光明佛 南無智勝上王佛
F28n1072_p0406a17║ 南無無垢智戒王佛 南無閻浮檀須彌山王佛
F28n1072_p0406a18║ 南無無量光明勝王佛 南無常放光明王佛
F28n1072_p0406a19║ 南無自在王佛 南無師子受象山歡喜王佛
F28n1072_p0406a20║ 南無無垢稱王佛 南無寶杖功德王光佛
F28n1072_p0406a21║ 南無無盡智慧佛 南無光明輪藏佛
F28n1072_p0406a22║ 南無寶幢佛 南無奮迅恭敬稱佛
F28n1072_p0406a23║ 南無高勝山王佛 南無雲護佛
F28n1072_p0406a24║ 南無師子奮迅王佛 南無護妙法幢寶佛
F28n1072_p0406a25║ 南無寶輪威德佛 南無勝光明功德佛
F28n1072_p0406a26║ 南無無量國土佛 南無愛星宿佛
F28n1072_p0406a27║ 南無無量光明佛 南無有德佛
F28n1072_p0406b01║ 南無十方清淨佛    一百竟。 南無善智佛
F28n1072_p0406b02║ 南無勝魔佛 南無大莊嚴佛 南無勝心佛
F28n1072_p0406b03║ 南無心智佛 南無花藏佛 南無大力佛
F28n1072_p0406b04║ 南無常擇智慧佛 南無無邊光佛 南無師子聲佛
F28n1072_p0406b05║ 南無妙智佛 南無波頭摩藏佛 南無那羅延藏佛
F28n1072_p0406b06║ 南無常決定智佛 南無福光明佛 南無上首光佛
F28n1072_p0406b07║ 南無快身佛 南無無垢義佛 南無應威德佛
F28n1072_p0406b08║ 南無成就智佛 南無德吼佛 南無舍地佛
F28n1072_p0406b09║ 南無妙光佛 南無決定思佛 南無實日佛
F28n1072_p0406b10║ 南無威德光明佛 南無華威德佛 南無勝成佛
F28n1072_p0406b11║ 南無稱高佛 南無信功德佛 南無法燈佛
F28n1072_p0406b12║ 南無信勝佛 南無上愛面佛 南無師子奮迅佛
F28n1072_p0406b13║ 南無眾山天佛 南無海智佛 南無華藏佛
F28n1072_p0406b14║ 南無實仙佛 南無莎羅王佛 南無日光明佛
F28n1072_p0406b15║ 南無趣菩提佛 南無寂根佛 南無日光佛
F28n1072_p0406b16║ 南無分[阿-可+(施-方)]利佛 南無彌留光佛 南無月面佛
F28n1072_p0406b17║ 南無妙步佛 南無觀十方佛 南無德光明佛
F28n1072_p0406b18║ 南無清淨戒佛 南無無邊智佛 南無無邊步佛
F28n1072_p0406b19║ 南無堅精進佛 南無天供養佛 南無普智佛
F28n1072_p0406b20║ 南無寂光佛 南無仁威德佛 南無功德穚梁佛
F28n1072_p0406b21║ 南無堅固修佛 南無稱聖佛 南無稱幢佛
F28n1072_p0406b22║ 南無不異心佛 南無普信佛 南無大威德佛
F28n1072_p0406b23║ 南無應供養佛 南無上供養佛
F28n1072_p0406b24║ 南無成就義修行佛 南無愛供養佛
F28n1072_p0406b25║ 南無普護佛 南無信菩提佛 南無心意佛
F28n1072_p0406b26║ 南無出智佛 南無山聲佛 南無性日佛
F28n1072_p0407a01║ 南無雲聲佛 南無大炎聚佛 南無積勝佛
F28n1072_p0407a02║ 南無無憂佛 南無天國土佛 南無師子忻聲佛
F28n1072_p0407a03║ 南無無量明佛 南無見愛佛 南無燈王佛
F28n1072_p0407a04║ 南無勝高佛 南無十方聞名佛 南無愛眼佛
F28n1072_p0407a05║ 南無月高佛 南無能與無畏佛 南無星宿王佛
F28n1072_p0407a06║ 南無月光佛 南無光明日佛 南無大稱佛
F28n1072_p0407a07║ 南無真聲佛 南無愛說佛 南無稱上佛
F28n1072_p0407a08║ 南無天王佛 南無甘露明佛 南無樂聲佛
F28n1072_p0407a09║ 南無心意佛 南無地住佛    一百竟。
F28n1072_p0407a10║ 南無寂過佛 南無多羅王佛 南無無畏佛
F28n1072_p0407a11║ 南無清淨智佛 南無能破疑佛 南無慈勝佛
F28n1072_p0407a12║ 南無勝上佛 南無降伏魔佛 南無大首佛
F28n1072_p0407a13║ 南無師子奮迅去佛 南無種種日佛
F28n1072_p0407a14║ 南無威德光佛 南無普護佛
F28n1072_p0407a15║ 南無成就義威德佛 南無光明日佛
F28n1072_p0407a16║ 南無見聚佛 南無清淨意佛 南無香山佛
F28n1072_p0407a17║ 南無摩尼清淨佛 南無功德明佛 南無日然燈佛
F28n1072_p0407a18║ 南無成就光佛 南無樂說法佛 南無義思惟義佛
F28n1072_p0407a19║ 南無普現見佛 南無師子幢佛 南無苦行佛
F28n1072_p0407a20║ 南無大步佛 南無蓮華眼佛 南無照光佛
F28n1072_p0407a21║ 南無信無量佛 南無無量色佛 南無蓋天佛
F28n1072_p0407a22║ 南無寶光明佛 南無上首佛 南無善見佛
F28n1072_p0407a23║ 南無親味佛 南無德味佛 南無日面佛
F28n1072_p0407a24║ 南無無障[得-彳]眼佛 南無師子步佛 南無火燈佛
F28n1072_p0407a25║ 南無生佛 南無信功德佛 南無福德藏佛
F28n1072_p0407a26║ 南無法幢佛 南無天愛佛 南無無畏佛
F28n1072_p0407a27║ 南無月愛佛 南無智勝佛 南無威德光佛
F28n1072_p0407b01║ 南無月德佛 南無功德聚佛 南無無邊光佛
F28n1072_p0407b02║ 南無安樂佛 南無稱幢佛 南無光明吼佛
F28n1072_p0407b03║ 南無普功德佛 南無上幢佛 南無那羅延佛
F28n1072_p0407b04║ 南無寶信佛 南無普思惟佛 南無善思惟佛
F28n1072_p0407b05║ 南無善智佛 南無不可量威儀佛 南無師子臂佛
F28n1072_p0407b06║ 南無光明意佛 南無天王佛 南無寶幢佛
F28n1072_p0407b07║ 南無善住意佛 南無無量天佛 南無聖化佛
F28n1072_p0407b08║ 南無大功德佛 南無大幢佛 南無大光日佛
F28n1072_p0407b09║ 南無真法佛 南無日月佛 南無真報佛
F28n1072_p0407b10║ 南無勝天佛 南無觀解脫佛 南無寶光明佛
F28n1072_p0407b11║ 南無孔雀聲佛 南無普行佛 南無成就光佛
F28n1072_p0407b12║ 南無無量眼佛 南無稱愛佛 南無善護佛
F28n1072_p0407b13║ 南無信天佛 南無不可量佛 南無大成佛
F28n1072_p0407b14║ 南無心智佛 南無仙步佛 南無月形佛
F28n1072_p0407b15║ 南無火聚佛 南無大修佛 南無火步佛
F28n1072_p0407b16║ 南無勝天佛 南無成就義修佛 南無月愛佛
F28n1072_p0407b17║ 南無師子聲佛    一百尊。
F28n1072_p0407b18║   通計一千三百尊。
F28n1072_p0407b19║一切佛菩[薩-產+(辛/工)]名集卷第十三  多字號
  數位典藏國家型科技計畫----「台北版電子佛典集成之研究與建構」
Tel:(02)2498-0707#2254
E-mail:sraddhabala@gmail.com
Address:20842 台北縣金山鄉西勢湖2-6號 法鼓佛教學院